Полезно в ДВ (бр. 62 от 27.07.2018 г.)

В днешния 62 брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. За регистрация по закона лицата трябва да са търговци, регистрирани по Търговския закон, да не са в несъстоятелност или ликвидация. Едноличните или мажоритарните собственици да не са осъждани, както и да не са били членове на дружество в несъстоятелност.

За регистрация земеделските стопани трябва да са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, както и да разполагат със собствена или наета земеделска техника.

Всеки търговец на горива трябва да обезпечи с пари или с банкова гаранция бъдещи задължения по някой от законите, регулиращи дейността им. 500 000 лв. е обезпечението за търговия на едро с нефтени продукти и газ. Същият размер на обезпечения е за съхранение на горива извън данъчни складове. За търговия на дребно обезпечението е 20 000 лв. за всеки обект, както и за пълнене на бутилки с втечнен газ. За дистрибуцията на газ в бутилки обезпечението е 100 000 лв.

Обезпечението може да е чрез депозит в пари в брой в Министерството на финансите или с банкова гаранция. Административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, ще се осъществява от министъра на икономиката. Той ще издава заповеди за регистрация или за заличаването й.

Обнародвана е и нова Инструкция № 1 от 12.07.2018 г. за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриална собственост, която влиза в сила на 12.07.2018 г. Патентното ведомство на Република България поддържа и съхранява: Държавен регистър на патентите; Държавен регистър на полезните модели; Държавен регистър на сертификатите за допълнителна закрила; Държавен регистър на марките; Държавен регистър на географските означения; Държавен регистър на промишлените дизайни; Държавен регистър на топологиите; Регистър на сертификатите за нови сортове растения и породи животни; Регистър на заявките за европейски патенти и европейските патенти, с действие на територията на Република България.

Вписването в регистъра на обстоятелствата става по реда, предвиден в Правилника за документооборота в Патентното ведомство на Република България. Патентното ведомство на Република България поддържа и съхранява досиета за отделните обекти на индустриална собственост.

 

Вашият коментар