Полезно в ДВ (бр. 61 от 24.07.2018 г.)

В днешния брой 61 на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за лова и опазване на дивеча, чрез които отсега до края на годината ще се разреши групов лов на дива свиня като мярка срещу заболяването африканска чума по свинете, което става застрашително за България. Засега груповият лов на дива свиня е разрешен само от 1 октомври някъде до средата на януари, но обстановката е извънредна и трябва да се вземат подобни спешни мерки.

Обнародвани са и промени в Закона за марките и географските означения, съгласно които не се регистрират по реда на този закон географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на еврорегламент за схемите за качество на земеделските продукти и храни.

Правната закрила на регистрирано географско означение се прекратява с прекратяване на юридическото лице – единствен ползвател, с отказ от правото на ползване на единствения ползвател без правоприемство.

Притежателите на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти или храни, които попадат в обхвата на регламента на ЕС, не могат да предявяват искове за нарушения, извършени до влизането в сила на изменителния закон. Не се образуват административнонаказателни производства за извършени преди влизането в сила на закона нарушения на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти или храни, които попадат в обхвата на регламента.

                Публикувана е нова Наредба № 37 от 16 юли 2018 г. за вътрешните експозиции на банките, с която се уреждат изискванията към вътрешните правила и процедури за формиране, наблюдение и докладване на вътрешните експозиции, които банките следва да приемат, за да осигурят, че са идентифицирали всички формирани от тях вътрешни експозиции и че отчитат адекватно рисковете, свързани с тях.

В наредбата е дадена подробна уредба и на начина, по който банките трябва да изчисляват вътрешните експозиции. Предвижда се размерът на експозициите да се определя на база на тяхната брутна балансова стойност, съответно номинална стойност за задбалансовите експозиции, без да се отчитат намаленията и корекциите в размера им, произтичащи от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Също така наредбата регламентира отчетността и уведомленията, които банките трябва да представят на БНБ във връзка с вътрешните експозиции на банките. Предвидено е банките да подават тримесечни отчети по образец, утвърден от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“. Според наредбата този образец ще се използва от банките и при изпращане на уведомления за формиране на нови вътрешни експозиции.

Вашият коментар