Държавен вестник, брой 63 от 31.07.2018 г.

Държавен вестник, брой 63 от 31.07.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 63 от 31.07.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питане от народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно политиката на правителството по въпросите на миграцията в България и Европа
РЕШЕНИЕ за предприемане на действия за постигане на споразумение по Дело COMP/В1/АТ.39849 – БЕХ Газ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 от 24.07.2018 г. за приемане на Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации
ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите
НАРЕДБА за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации
НАРЕДБА за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
НАРЕДБА за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 от 25.07.2018 г. за приемане на Устройствен правилник на Селскостопанската академия
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Селскостопанската академия
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Селскостопанската академия

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Главна дирекция ,,Гражданска въздухоплавателна администрация“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

Министерство на вътрешните работи
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар
НАРЕДБА № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове
НАРЕДБА № Н-7 от 19.09.2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. септември 2018 г.

 

Вашият коментар