Държавен вестник, брой 62 от 27.07.2018 г.

Държавен вестник, брой 62 от 27.07.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 62 от 27.07.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за автомобилните превози
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за запасите от нефт и нефтопродукти
РЕШЕНИЕ за приемане на Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“

Президент на републиката

УКАЗ № 193 за освобождаване на Драгомир Здравков Димитров от длъжността председател на Държавна агенция „Разузнаване“, считано от 24 юли 2018 г.
УКАЗ № 194 за назначаване на Атанас Ангелов Атанасов на длъжността председател на Държавна агенция „Разузнаване“
УКАЗ № 197 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет от 44-то Народно събрание на 18 юли 2018 г. , и мотивите към указа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 от 19.07.2018 г. за изменение и допълнение на Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 от 20.07.2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
НАРЕДБА за медицинската експертиза
РЕШЕНИЕ № 510 от 19.07.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Св. св. Константин и Елена – юг“, община Варна, област Варна

Министерство на околната среда и водите
Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5 на министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието, храните и горите
НАРЕДБА № 8 от 12.12.2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5

Патентно ведомство на Република България

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 12.07.2018 г. за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриална собственост
(необнародвана)

Поправка

РЕШЕНИЕ № 361 от 29.05.2018 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България

 

Вашият коментар