Държавен вестник, брой 61 от 24.07.2018 г.

Държавен вестник, брой 61 от 24.07.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 61 от 24.07.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
ЗАКОН за лова и опазване на дивеча
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения
ЗАКОН за марките и географските означения
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
РЕШЕНИЕ за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2017 г.
РЕШЕНИЕ за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса

Президент на републиката

УКАЗ № 188 за награждаване на г-н Микола Балтажи – извънреден и пълномощен посланик на Украйна в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 от 18.07.2018 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. от Министерството на туризма
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 от 18.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 от 19.07.2018 г. за приемане на Методика за определяне цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“
МЕТОДИКА за определяне цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“
МЕТОДИКА за определяне цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“

Министерство на икономиката

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО за сътрудничество в областта на малките и средните предприятия между Министерството на икономиката на Република България и Министерството на търговията на Китайската народна република

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на Република България и Китайския съвет за насърчаване на международната търговия на Китайската народна република

Патентно ведомство на Република България

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Патентното ведомство на Република България
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Патентното ведомство на Република България

Национален осигурителен институт

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националния осигурителен институт

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 9 от 13.07.2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“
НАРЕДБА № 5 от 06.06.2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Урология“
НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 12 от 1995 г. за медицинско освидетелстване и изследване на кръводарителите и контрол на взетата кръв и кръвни съставки и на Наредба № 31 от 1995 г. за преливане на кръв и кръвни съставки
НАРЕДБА № 12 от 3.05.1995 г. за медицинско освидетелстване и изследване на кръводарителите и контрол на взетата кръв и кръвни съставки
НАРЕДБА № 31 от 28.08.1995 г. за преливане на кръв и кръвни съставки

Българска народна банка

НАРЕДБА № 37 от 16.07.2018 г. за вътрешните експозиции на банките
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките
НАРЕДБА № 11 от 1.03.2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките

 

Вашият коментар