Адвокати, загубили професионализма и морала си, да не се връщат в гилдията

Адвокати, наказани с временно лишаване от права, които са загубили професионалните си и нравствени качества, да не се връщат автоматично в колегията, а да може да бъдат отписвани от нея на това основание – предлага Висшият адвокатски съвет (ВАдС).

Той излиза със серия от предложения за промени в Закона за адвокатурата (ЗА), продиктувани от празнота в него, която в много случаи не позволява на гилдията да се изчисти от хора със съмнителен морал и професионализъм.

Проблемът

Съгласно действащите разпоредби на закона никой адвокат не може да бъде наказан с лишаване завинаги от правото да упражнява професията. Санкцията „лишаване от права“ се налага за от 3 до 18 месеца, а ако адвокатът извърши второ дисциплинарно нарушение – до 5 години.

Законът за адвокатурата (чл. 22) казва, че отписването, т. е., напускането на професията, става в пет строго определени хипотези. Извън обичайните – по молба на самия адвокат, при неговата смърт или поставянето му под запрещение, има още две. Първата урежда временното лишаване от права – съответно отписване за до 18 месеца или до 5 години. Втората е, когато настъпи една от абсолютните пречки да се упражнява адвокатската професия – например адвокатът започне работа на трудов договор или като държавен служител, стане управител на фирма или бъде осъден на затвор за умишлено престъпление от общ характер (всички хипотези са уредени в чл. 5 от ЗА).

Извън тези пречки за упражняване на професията обаче Законът за адвокатурата поставя и други условия, на които трябва да отговаря всеки, който иска да е адвокат. Те са уредени в чл. 4 от ЗА. Желаещият да стане адвокат трябва да е правоспособен юрист, да има най-малко две години юридически стаж, да е издържал изпит за адвокат. Има и още едно важно условие – законът изисква той „да притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия“.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар