Полезно в ДВ (бр. 52 от 22.06.2018 г.)

В днешния 52 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани две нови наредби във връзка с новия Закон за частната охранителна дейност, който влезе в сила на 31.03.2018 г.

Първата е Наредба № 8121з-610 от 11 юни 2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност с цел издаване на лиценз или удостоверение за извършване на частна охранителна дейност; при декларираната промяна на обстоятелствата по чл. 46, ал. 1 от ЗЧОД, както и на минималните изисквания за сигурност и безопасност на охраняваните обекти, включително за необходимото техническо оборудване, превозни средства и персонал по Глава втора от ЗЧОД; пълно и точно удостоверяване на съответствие със законово установените комплексни критерии, на които следва да отговарят субектите, кандидатстващи за лиценз, както и физическите лица – собственици и членове на управителните органи.

                Вторият нов акт по Закона за частната охранителна дейност е Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност. Целите й са: определяне на реда, по който лицата по чл. 51, ал. 1 ЗЧОД създават организация и контролират изготвянето, окомплектоването и изпращането в законоустановения срок и нормативно определената форма на уведомленията по чл. 52, ал. 3 – 5 от ЗЧОД; определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗЧОД, както и техните особености; определяне на правилата за уведомителните режими за поети/снети за охрана обекти, диференцирани съобразно вида частна охранителна дейност; създаване на правила за изготвяне на организационната документация за всеки отделен вид частна охранителна дейност, съобразена със спецификата на дейността; диференциране на видовете законово определени охранителни екипи, които следва да бъдат използвани при извършване на всеки отделен вид дейност; указване за режима на ползване на превозните средства, които се използват за извършване на конкретния вид дейност.

С Решение № 7706 по адм. дело № 4602 от 2018 г. върховните съдии отмениха окончателно разпоредбите на чл. 24, ал. 2, чл. 25 и чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, които определят размера на месечните добавки за социална интеграция, транспортни, информационни и телекомуникационни услуги.

Текстовете определят базата за изчисляване на месечната добавка за социална интеграция според гарантирания минимален доход, месечната добавка за социална интеграция за транспортни услуги в размер 15% от гарантирания минимален доход и месечната добавка за ползване на информационни и телекомуникационни услуги в размер 20% от гарантирания минимален доход.

Петчленният състав на ВАС смята, че обвързването на размера на месечната добавка с гарантирания минимален доход е незаконосъобразно, тъй като според Закона за интеграция на хората с увреждания водещият критерий за определянето на размера й са единствено индивидуалните потребности на хората с увреждания.

Вашият коментар