Полезно в ДВ (бр. 51 от 19.06.2018 г.)

В новия 51 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за кредитните институции, които влизат в сила от 1 юли. Когато бенчмарк за лихвен процент, ползван от банка за референтен лихвен процент по договори за кредит, се промени съществено или вече не се изготвя, банката прилага план за действие, изготвен съгласно съответните европейски регламенти. Банката уведомява клиента за промените в договора за кредит, произтичащи от прилагането на плана.

Новият лихвен процент по договора за кредит не може да е по-висок от размера на лихвения процент по договора преди този момент, предвиждат приетите текстове. Тези разпоредби ще се прилагат и за договорите за кредит, сключени до 1 юли 2018 г., по които за референтен лихвен процент се ползва пазарен индекс като LIBOR, EURIBOR или SOFIBOR, освен ако не е договорено друго. С приетите разпоредби се правят и съответни промени в Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и в Закона за потребителския кредит.

                Обнародван е нов Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация.

Вашият коментар