Държавен вестник, брой 53 от 26.06.2018 г.

Държавен вестник, брой 53 от 26.06.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 53 от 26.06.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, в областта на европейските програми за спътникова навигация
ЗАКОН за допълнение на Кодекса за социално осигуряване
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
ЗАКОН за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
ЗАКОН за опазване на околната среда
ЗАКОН за управление на отпадъците
РЕШЕНИЕ за одобрение на допълнение на Правилника за организацията и дейността на омбудсмана
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на омбудсмана

Президент на републиката

УКАЗ № 156 за награждаване на бригаден генерал Светослав Любенов Даскалов с орден „За военна заслуга“ първа степен
УКАЗ № 157 за награждаване на г-н Роналд Лаудер – президент на Световния еврейски конгрес, с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 158 за награждаване на г-н Робърт Сингер – вицепрезидент и главен изпълнителен директор на Световния еврейски конгрес, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 от 20.06.2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, приета с Постановление № 251 на Министерския съвет от 2016 г.
НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 от 21.06.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 от 21.06.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 от 21.06.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 от 21.06.2018 г. за отменяне на Наредбата за реда за лицензиране на спортните организации в Република България, приета с Постановление № 237 на Министерския съвет от 2008 г.
НАРЕДБА за реда за лицензиране на спортните организации в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 от 22.06.2018 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Министерство на отбраната

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбрана на Съединените американски щати, Щаба на върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба на Многонационална дивизия „Югоизток“ (HQ MND-SE)
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне
НАРЕДБА № Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 12.06.2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи
НАРЕДБА № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници
НАРЕДБА № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 27 от 2000 г. за авиационните учебни центрове
НАРЕДБА № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 141 от 2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане
НАРЕДБА № 141 от 27.03.2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 145 от 2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника
НАРЕДБА № 145 от 11.08.2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата
НАРЕДБА № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
НАРЕДБА № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях
НАРЕДБА № 26 от 7.06.2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационнообслужване, и надзора върху тях
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях
НАРЕДБА № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлекивъздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2016 г. за авиационните оператори
НАРЕДБА № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори

 

Вашият коментар