Държавен вестник, брой 52 от 22.06.2018 г.

Държавен вестник, брой 52 от 22.06.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 52 от 22.06.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса

Министерство на културата

СПОГОДБА между Министерството на културатанаРепублика България и Министерството на културатаиспорта на Република Казахстан за сътрудничество в областта на културата

Министерство на младежта и спорта

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО в областта на младежта и спорта между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121з-610 от 11.06.2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност
НАРЕДБА № 8121з-611 от 11.06.2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейности за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 6 от 07.06.2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология“

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
НАРЕДБА за изменение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
НАРЕДБА № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

Комисия за енергийно и водно регулиране

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия
НАРЕДБА № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
НАРЕДБА № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
НАРЕДБА № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ
НАРЕДБА № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката
НАРЕДБА № 7 от 19.07.2017 г. за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 1455 от 31.01.2018 г. по административно дело № 10020 от 2016 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания53

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон55

 

Вашият коментар