Държавен вестник, брой 50 от 15.06.2018 г.

Държавен вестник, брой 50 от 15.06.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 50 от 15.06.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд
РЕШЕНИЕ за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ „Белене“ съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите за проекта АЕЦ „Белене“ в отделно проектно дружество

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Министерство
на образованието и науката

ПРОГРАМА за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката и образованието на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода 2018 – 2021 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“
НАРЕДБА № Н-5 от 27.06.2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване
НАРЕДБА № 10 от 26.11.2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходности за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност
НАРЕДБА № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходности за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 7271 от 01.06.2018 г. по административно дело № 2858 от 2018 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

 

Вашият коментар