Държавен вестник, брой 66 от 23.08.2016 г.

Държавен вестник, брой 66 от 23.08.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 286 за назначаване на Мартин Райчев Райков за член на Централната избирателна комисия

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 от 18.08.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 от 18.08.2016 г. за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет – Плевен
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 от 18.08.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 от 18.08.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.
ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 от 19.08.2016 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Координационния съвет по водите
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Координационния съвет по водите
РЕШЕНИЕ № 657 от 05.08.2016 г. за допълнение на Решение № 265 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма
РЕШЕНИЕ № 265 на МС от 23.04.2003 г. за приемане Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

Българска агенция за инвестиции

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО за създаване на Съвместна работна група между Българската агенция за инвестиции и Организацията за инвестиции, икономическа и техническа помощ на Иран

Министерство на земеделието и храните
Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии
НАРЕДБА № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета18

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА № Н-18 от 08.08.2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства
НАРЕДБА № Н-3 от 15.03.2011 г. за определяне на методиката за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен период на пътните превозни средства37

Министерство на финансите

НАРЕДБА № 5 от 12.08.2016 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност
НАРЕДБА № 1 от 17.01.2011 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 3406 от 18.08.2016 г. относно изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата и функциите на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата и функциите на нейната администрация

Поправки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 от 09.08.2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, приет с Постановление № 23 на Министерския съвет от 2008 г.41
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“41

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон42

 

Коментарите са затворени.