Държавен вестник, брой 48 от 24.06.2016 г.

Държавен вестник, брой 48 от 24.06.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност
ЗАКОН за частната охранителна дейност
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти5
РЕШЕНИЕ по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2014 г.
РЕШЕНИЕ по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2015 г.
РЕШЕНИЕ по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари – 30 юни 2015 г.

Президент на републиката

УКАЗ № 185 за награждаване на академик чл.-кор. проф. д-р Николай Иванов Попов, д.м.н., с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 от 16.06.2016 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 от 27.07.2015 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 от 17.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г. , приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 от 20.06.2016 г. за приемане на Наредба за стандартните условия за повторно използване на информацията от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат
НАРЕДБА за стандартните условия за повторно използване на информацията от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 от 20.06.2016 г. за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г.
НАРЕДБА за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 от 20.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 от 06.04.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г.

Министерство на външните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия76
ДОПЪЛНИТЕЛНA ДОГОВОРЕНОСТ към Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия
МЕМОРАНДУМ за партньорство между правителството на Република Албания, правителството на Република Армения, правителството на Република България, правителството на Република Хърватия, правителството на Република Египет, правителството на Република Гърция, правителството на Унгария, правителството на Република Латвия, правителството на Република Литва, правителството на Румъния, правителството на Република Словения и Международната организация на франкофонията относно Националната франкофонска инициатива в рамките на Програмата „Френският език в международните отношения“

 

Коментарите са затворени.