Със свое решение ВАС постанови, че имената на наблюдаващите прокурори не са тайна

изтеглен файлВърховният административен съд постанови със свое решение от април 2016 г., че имената на наблюдаващите прокурори не са тайна и могат да бъдат предоставяни по силата на Закона за достъп до обществена информация, съобщават от пресцентъра на съда. С влязло в сила решение № 4555 от 18.04.2016 г. ВАС постановява, че имената на наблюдаващите прокурори са официална обществена информация и не може да са тайна. В решението се посочва, че „защитата на личните данни на публичните длъжности, сред които са и прокурорите, е много по-занижена в сравнение със защитата на останалите граждани … няма законова пречка да бъде получена информация за името на съответния прокурор от Градска прокуратура по реда и условията на Закона за достъп до обществена информация. По този начин ще бъде постигната и целта на закона за изграждане на собствено мнение на гражданите относно дейността на задължените по закон субекти“.

 

Решение4555 от 18.04.2016 г. на ВАС по адм. д. № 3215/2015 г., V о., докладчик съдията Виолета Главинова

Образувано е по касационна жалба на Ралица Христова Петрова от гр. София против решение № 154/12.01.2015 г., постановено по адм. дело № 6552/2014 г. по описа на Административен съдСофия– град. Релевирани са доводи за неправилност на решението поради нарушение на процесуалния закон и на материалния закон-отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК.

Ответникът – Градският прокурор на Софийска градска прокуратура, редовно призован не се явява и не изпраща процесуален представител.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, Пето отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК от страна с правен интерес от оспорването и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение е отхвърлена жалбата на Ралица Христова Петрова против решение № ОИ-9/28.05.2014 г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), с което е оставена без уважение молбата на Петрова за достъп до обществена информация по заявление от 21.05.2014 г. За да постанови обжалвания резултат съдът приема, че с подаденото от жалбоподателката заявление за достъп до обществена информация за това, кой е наблюдаващия прокурор, който е разпоредил на Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) да извърши проверка на сигнала на Николай Бареков срещу президента на Република България във връзка с негова среща във Виена с представител на EVN, (да снеме обяснения от Бареков и да бъде изяснена фактическата обстановка, се отнася до данни засягащи личността на трето лице, и те не покриват понятието за обществена информация, а е от категорията на лични данни по смисъла начл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), достъпът до които е изключен по реда на чл. 2, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Тази информация не е свързана с преценка на дейността на органите Софийска градска прокуратура, поради което и искането на жалбоподателя не е във връзка с целта на закона, не е свързано с обществения живот в страната.

Решението е неправилно. Съдебният акт е постановен в нарушение на материалния закон.

Обществената информация, която се създава, събира и съхранява от държавните органи е два вида: официална и служебна. Официална е информацията, която се съдържа в актовете, издавани от държавните органи при осъществяване на техните правомощия (чл. 10 ЗДОИ). Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации (чл. 11 ЗДОИ). В случая търсената информация съставлява обществена информация по см. на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ като покрива критериите за официална обществена информация.

Безспорно е, че конституционно закрепената дейност на прокуратурата се осъществява от прокурори, чийто статут е уреден изрично в Конституцията на Република България (КРБ) и в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и дейността, която осъществяват е от значение за функционирането на съдебната власт като цяло. Значението на длъжността се извлича от „вниманието“, което законодателят отделя на условията при които тя се заема, както и сериозните изисквания към лицата, които могат да бъдат прокурори.

Следователно, обратно на приетото от решаващия съд, защитата на личните данни на публичните длъжности, сред които са и прокурорите е много по-занижена в сравнение със защитата на останалите граждани и в разглеждания случай независимо, че се касае за лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), поради което няма законова пречка да бъде получена информация за името на съответния прокурор от Градска прокуратура по реда и условията на Закона за достъп до обществена информация. По този начин ще бъде постигната и целта на закона изграждане на собствено мнение у гражданите относно дейността на задължените по закон субекти.

По изложените съображения обжалваното решение като неправилно, постановено в нарушение на материалния закон следва да бъде отменено и делото решено по същество с отмяна на решение№ ОИ-9/28.05.2014 г. на градския прокурор на Софийска градска прокуратура и връщане на административната преписка на задължения субект за ново произнасяне при спазване на указанията по прилагането на закона, дадени в настоящото решение.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Върховния административен съд, Пето отделение

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 154 от 12.01.2015 г. по адм. дело № 6552/2014 г. на Административен съд – София град и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ решение № ОИ-9/2014 г. от 28.05.2014 г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, с което е отказан достъп до обществена информация.

Връща преписката на административния орган за ново произнасяне по заявлението от 21.05.2014 г. на Ралица Христова Петрова за достъп до обществена информация.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Коментарите са затворени.