Публикувани са текстровете от втората част от промените в Закона за съдебната власт

photo_verybig_860898 Утвърждаване на съдийското самоуправление, ограничаване на възможностите за административни форми на влияние върху независимостта на съда, разширяване на правомощията на общите събрания на съдиите и на Инспектората към ВСС, предвижда втората част на проекта за промени на Закона за съдебната власт. Новите текстове са публикувани днес на сайта на Министерството на правосъдието в раздел „Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система“. Те ще бъдат обсъдени от членовете на Съвета на 16 май т.г, съобщават от пресцентъра на Министерство на правосъдието.

По отношение на прокуратурата с предлаганите изменения се постига съответствие с конституционно определената структура и организация на държавното обвинение.
Прокуратурата да е единна, но не централизирана, е записано в мотивите към проекта. Прокурорите и следователите вече няма да са подчинени на главния прокурор. Подчинеността остава само за административните ръководители, и то само при ръководната им дейност. Постигнато е разграничение между прокурорски функции и ръководна дейност. Същевременно се засилва отчетността на главния прокурор, както и на административните ръководители в системата на прокуратурата.
С новите разпоредби се подобряват процедурите за заемане на длъжност в органите на съдебната власт, за преместване и повишаване, с което гарантира обективно и предвидимо кариерно израстване и се акцентира върху придобития в съдебната власт юридически стаж като основен критерий за правораздаване във върховните съдилища и прокуратури.
Дисциплинарните производства срещу магистратите и техните административни ръководители се разделят между съответните колегии  на ВСС с цел постигане на независимост на съдиите от една страна и прокурори и следователи от друга. Процедурата по образуване и водене на  дисциплинарни производства е регламентирана подробно, като са въведени гаранции за безпристрастност и обективност.
Новите функции на Инспектората към ВСС са във връзка с приемането и проверката на декларациите за имущество и интереси на магистратите, с което се променя досегашният законодателен модел за деклариране и проверка пред органи извън съдебната власт. Включват се правомощия за проверки за почтеност, за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. Въвеждат се ефективни механизми за вътрешен контрол на съдебната власт върху професионализма, мотивацията, независимостта и безпристрастността на магистратите, тяхното отговорно отношение, отчетност и поведение, съобразено с етичните норми.
Проектът е съобразен с основните положения на приетия от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Конституцията от 18 декември 2015 г. и изпълнява основните мерки, предвидени и Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната. Текстовете са съобразени и с основните препоръки на европейските и международните институции, както и част от мерките, заложени в актуализираната Стратегия за продължаване на съдебната реформа.

Коментарите са затворени.