Нови правила за защита на личните данни в ЕС

thumb_main_crime4_2Днес, 4 май 2016 г., в Официален вестник на Европейския съюз бе публикувана новата правна рамка за защита на личните данни в ЕС – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета.

Регламентът ще се прилага пряко във всички държави-членки от 25 май 2018 г.

Държавите-членки трябва да транспонират Директивата в националните си законодателства до 6 май 2018 г.

С обнародването на законодателния пакет се финализира европейската реформа за защита на личните данни, основна цел на която е да се модернизират настоящите правила за защита на данните с оглед на бързото развитие на технологиите и глобализацията.

Коментарите са затворени.