Европейската комисията предлага обща европейска система за предоставяне на убежище

imagesЕвропейската комисия представи предложения за реформиране на общата европейска система за убежище чрез създаване на по-справедлива, по-ефективна и по-устойчива система за разпределение на молбите за убежище между държавите членки. Нов механизъм за разпределение ще гарантира, че в нито една държава членка системата за предоставяне на убежище няма да е подложена на непропорционален натиск. В случай, че дадена страна се окаже под такъв натиск всички нови кандидати за убежище ще бъдат разпределени в рамките на ЕС, съобщават от пресцентъра на Европейската комисия.

 

Държавите членки ще имат възможност да изберат временно да не участват в преразпределението. В такъв случай съответната държава ще трябва да изплати солидарна вноска за всеки кандидат, за когото иначе би била отговорна, на държавата, в която той е преразпределен. Предвижда се и укрепване на европейската система за сравняване на дактилоскопични отпечатъци на търсещите убежище лица (Евродак), за да се подпомогне борбата с незаконната миграция.

Днешните предложения са част от първата група законодателни предложения, които Комисията представя в контекста на мащабна реформа на общата европейска система за убежище, както е посочено в Съобщението на Комисията от 6 април 2016 г. Целта на тази реформа е да се подготви отговор в средносрочен план на бъдещите предизвикателства в областта на миграцията. Междувременно съществуващите правила от Дъблин и двете решения за спешно преместване продължават да бъдат в сила и ще се прилагат изцяло от Комисията.

Реформиране на системата от Дъблин

Правилата на ЕС за определяне на това коя държава членка е отговорна за обработване на всяка една молба за убежище (известни под името системата от Дъблин) не бяха изготвени така, че да гарантират справедливо разпределение на отговорностите в рамките на ЕС и навременна обработка на молбите. С днешното предложение ще се повишат прозрачността и ефективността на системата от Дъблин, като в същото време ще се предостави механизъм за справяне със ситуации, при които е налице непропорционален натиск върху системите на държавите членки за предоставяне на убежище. Новата система е проектирана така, че да бъде по-справедлива, а също и по-стабилна и по-способна да устоява на натиск. С новата система ще се гарантира бързо определяне на отговорността на държавите членки за разглеждане на дадена молба за убежище, закрила за нуждаещите се и ограничаване на вторичните движения.

Някои от новите елементи са:

  • По-справедлива система, основана на солидарност: коригиращ механизъм за разпределение (механизъм за справедливост). С новата система автоматично ще се установява кога дадена държава обработва непропорционално голям брой молби за убежище. Това ще става с помощта на референтна стойност, получена чрез изчисляване на съотношението между молбите и големината и благосъстоянието на държавата. Ако дадена страна получава непропорционално голям брой молби, надхвърлящ тази референтна стойност (над 150 % от нея), всички нови кандидати за убежище, подали молби там (без оглед на тяхното гражданство), ще бъдат разпределени — след проверка на допустимостта на тяхната молба — в рамките на ЕС, докато броят на молбите спадне под това равнище. Държавите членки също така ще имат възможност да изберат временно да не участват в преразпределението. В такъв случай съответната държава ще трябва да изплати солидарна вноска от 250 000 евро за всеки кандидат, за когото иначе тя би била отговорна в рамките на механизма за справедливост, на държавата членка, в която той е преразпределен;
  • Механизъм, при който се вземат предвид и усилията в областта на заселването: при механизма за справедливост ще се отчитат и усилията, положени от дадена държава членка за заселване на нуждаещите се от международна закрила директно от трета държава. Така ще бъде признато значението на усилията за използване на законните и безопасни пътища към Европа.
  • По-ефикасна система: по-кратки срокове за изпращане на исканията за прехвърляне, получаване на отговор и извършване на прехвърлянето на кандидатите за убежище между държавите членки и слагане край на прехвърлянето на отговорност;
  • Ограничаване на злоупотребите и вторичните движения: по-ясни правни задължения за кандидатите за убежище, включително задължение да останат в държавата членка, която е отговорна за тяхната молба, географски ограничения за предоставянето на помощи при приемане и съответни последици в случай на неспазване;
  • Защита на интересите на кандидатите за убежище: по-силни гаранции за непридружени ненавършили пълнолетие лица и балансирано разширяване на определението за членове на семейството;

Обединеното кралство и Ирландия не са задължени да участват в тези мерки — вместо това те сами определят степента, в която искат да участват в тях съгласно съответните протоколи, приложени към Договорите. Ако те не участват, настоящите правила, както функционират понастоящем, ще продължат да се прилагат за тях в съответствие с Договорите.

Укрепване на системата Евродак

За да се подкрепи практическото прилагане на реформираната система от Дъблин, Комисията предлага също така адаптиране и укрепване на системата Евродак — разширяване на нейните цели, улесняване на връщанията и помощ при справянето с незаконната миграция. С предложението ще бъде разширен обхватът на Регламента за Евродак, като в него се включи възможността държавите членки да съхраняват и търсят данни на граждани на трети държави или лица без гражданство, които не са кандидати за международна закрила и чийто престой в ЕС е определен като незаконен, така че те да могат да бъдат идентифицирани за целите на връщане и обратно приемане. В пълно съответствие с правилата за защита на данните, това ще позволи на държавите членки също така да съхраняват повече лични данни в Евродак, като имена, рождени дати, гражданство, данни за самоличността или документите за пътуване, както и лицеви изображения. Увеличаването на информацията в системата ще даде възможност на органите, отговарящи за имиграцията и предоставянето на убежище, лесно да откриват незаконно пристигнали граждани на трети държави или кандидати за убежище, без да се налага да искат информация от друга държава членка, каквато е практиката в момента.

Създаване на Агенция на Европейския съюз в областта на убежището

С предложението съществуващата Европейска служба за подкрепа в областта на убежището ще бъде преобразувана в пълноправна Агенция на ЕС в областта на убежището с повече права и значително по-широкообхватни задачи, за да се реагира на структурните слабости, проявяващи се при прилагането на системата на ЕС за предоставяне на убежище.

Една от главните нови задачи на агенцията ще бъде да използва на практика референтната стойност, за да се прилага механизмът за справедливост в рамките на обновената система от Дъблин. На агенцията ще бъде възложена също така задачата да осигури по-голямо сближаване при оценяването на молбите за международна закрила в Съюза, да засили практическото сътрудничество и обмена на информация между държавите членки и да информира за правото и оперативните стандарти на ЕС в областта на процедурите за предоставяне на убежище, условията за приемане и необходимостта от закрила.

Подобно на предложеното от Комисията за Европейската агенция за гранична и брегова охрана на 15 декември 2015 г., ролята и функциите на агенцията в областта на убежището по отношение на оперативната и техническата помощ ще бъдат разширени. Това ще включва възможност за разполагане на екипи за подкрепа в областта на убежището, излъчени от резерв от специалисти, съставен от поне 500 специалисти от държавите членки и командировани от агенцията експерти, както и възможност за оказване на оперативна и техническа помощ в случаите, когато дадена държава членка е подложена на непропорционален натиск, като към нейната система за предоставяне на убежище или за приемане са отправени изключително сериозни и спешни молби.

Контекст

На 6 април 2016 г. Европейската комисия публикува съобщение, с което започна процесът на реформиране на общата европейска система за убежище. В съобщението са включени:

  • варианти за справедлива и устойчива система за разпределяне на кандидатите за убежище между държавите членки;
  • по-нататъшно хармонизиране на процедурите и стандартите за предоставяне на убежище, за да се създадат еднакви условия в цяла Европа и по този начин да се намалят притегателните фактори, като се въведат мерки за намаляване на незаконните вторични движения;
  • увеличаване на правата на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO).

Поради това представеният днес пакет е първата важна стъпка към всеобхватната реформа на общата европейска система за убежище. Ще последват втора група законодателни предложения за реформиране на процедурите по предоставяне на убежище, Директивите относно признаването, както и на Директивата относно условията на приемане, за да се гарантира цялостната реформа на всички елементи на системата на ЕС за предоставяне на убежище.

На 13 май 2015 г. Европейската комисия предложи чрез европейската програма за миграцията широкообхватна стратегия за справяне с непосредствените предизвикателства на настоящата криза, целяща също така да се предоставят на ЕС инструменти за по-добро управление на миграцията в средносрочен и дългосрочен план, в областта на незаконната миграция, границите, убежището и законната миграция.

До този момент бяха приети три пакета от мерки за прилагане на програмата — на 27 май 2015 г., на 9 септември2015 г. и на 15 декември 2015 г.

Коментарите са затворени.