Европейската Комисия предлага по-добра защита на работниците от канцерогенни химикали

изтеглен файл (1) Ракът е на първо място сред причините за смъртни случаи, свързани с работата в ЕС. На него се дължат 53 % от всички случаи и съответно той представлява най-големият риск за здравето на работниците в Европейския съюз, съобщават от пресцентъра на Европейската комисия. За да се подобри защитата на работниците от канцерогенни химични вещества, днес Комисията предлага промени в Директивата относно канцерогените и мутагените (2004/37/ЕО) с цел да се ограничи излагането на 13 канцерогенни химични вещества на работното място.

 

По-конкретно Комисията предлага да бъде ограничена експозицията на 13 канцерогенни химични вещества, като в Директивата относно канцерогените и мутагените се включат нови или изменени гранични стойности. С тези гранични стойности се определя максимална концентрация за наличието на даден химически канцероген във въздуха на работното място. Предложението се основава на научни доказателства и е резултат от обширни обсъждания с учени, работодатели, работници, представители на държавите членки и инспектори по труда.

Конкретен пример за нов химичен агент, който ще бъде добавен, е „респирабилен кристален силициев диоксид“, който Комисията предлага да включи в директивата като „вещество, получено от процес“, т.е. прах, получен при работните процеси, напр. в минното дело, каменодобива или прокопаването на тунели, или при рязане, раздробяване или смилане на материали, съдържащи силициев диоксид, като бетон, тухли или камък. Въпреки че някои предприятия, като разполагат с подкрепата на специални споразумения между социалните партньори, упражняват добър контрол на концентрациите във въздуха на този химикал, той е една от основните причини за белодробни заболявания като силикоза и професионално заболяване от рак на белия дроб. С предложението на Комисията ще бъдат защитени работниците в целия ЕС, включително тези в строителния сектор, в който са заети близо 70 % от всички работници, изложени на „респирабилен кристален силициев диоксид“.

Въвеждането на тези гранични стойности ще доведе до по-малко случаи на професионални заболявания от рак. Освен това, с установените от ЕС гранични стойности се подобрява съгласуваността, като се определят еднакви условия на конкуренция за всички ползватели и обща цел за работодателите, работниците и правоприлагащите органи. Следователно предложението води до изграждането на по-ефективна система за защита на здравето на работниците и до по-справедливи условия в рамките на единния пазар.

По данни на Световната здравна организация (СЗО) ракът е втората основна причина за смърт в повечето развити страни, а в Европейския съюз ракът е на първо място сред причините за смъртни случаи, свързани с работата. 53 % от годишните смъртни случаи, свързани с работата, се дължат на рака, спрямо 28 % за сърдечно-съдовите болести и 6 % за респираторните заболявания.

Излагането на въздействието на някои химични агенти на работното място може да причини рак. Въпреки че ракът е сложно заболяване и е трудно да бъдат определени някои фактори за появата му, ясно е, че раковите заболявания, причинени от работата, могат да бъдат предотвратени чрез намаляване или премахване на експозициите, които водят до заболяването.

За да гарантира защитата на работниците от такива рискове, през 2004 г. ЕС прие Директивата относно канцерогените и мутагените. В нея се определят стъпките, които трябва да бъдат предприети, за да се премахне или ограничи експозицията на канцерогенни химически агенти и по този начин да се предотвратят професионалните заболявания от рак и други свързани с тях болести.

За определянето в директивата на гранични стойности за редица канцерогени Комисията предприе научна и икономическа оценка на повече от 20 приоритетни химични агента. Около 20 млн. работници в ЕС са изложени на най-малко един от тези химични агенти.

Настоящото предложение е да се въведат гранични стойности за 13 от набелязаните приоритетни химични агенти. Що се отнася до останалите химични агенти, по тях предстои още работа, като до края на 2016 г. ще бъде представено предложение и за тях.

Някои от тези 13 канцерогенни вещества, като например „респирабилен кристален силициев диоксид“, хромни(VI) съединения, прах от твърда дървесина или хидразин, засягат много голям брой работници. За други има индикации, че се използват по-слабо, но тези химикали се считат за приоритетни, тъй като съотношението между броя на изложените работници и случаите на ракови заболявания е високо.

Коментарите са затворени.