Европейската комисия стартира реформа на общата европейска система за убежище

imagesЕвропейската комисия дава днес начало на процеса за реформа на общата европейска система за убежище, като представя варианти за справедлива и устойчива система за разпределяне на кандидатите за убежище между държавите членки, допълнително хармонизиране на процедурите и стандартите за предоставяне на убежище, както и укрепване на мандата на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, съобщават от пресцентъра на Европейската комисия.

 

Като част от изпълнението на Европейската програма за миграцията, в настоящото съобщение се формулират различни начиниза преминаване към по-хуманна и ефикасна европейска политика за убежище, както и за по-добро управление на политиката за законната миграция. Въз основа на получената по настоящото съобщение обратна информация Комисията ще излезе с подходящи предложения.

Изграждане на справедлива и устойчива обща политика в областта на убежището

Широкомащабното и неконтролирано пристигане на мигранти и лица, търсещи убежище, оказа натиск не само върху системите за убежище на много държави членки, но и върху общата европейска система за убежище като цяло. Броят и концентрацията на новодошлите показа по-специално слабостите на системата от Дъблин, която определя коя държава членка отговаря за разглеждането на молба за убежище въз основа предимно на първата точка на незаконно влизане. Различното третиране в държавите членки на лицата, търсещи убежище, допълнително изостри проблема с незаконните вторични движения.

Комисията набеляза пет приоритетни области, в които общата европейска система за убежище следва да бъде структурно подобрена:

  • Създаване на устойчива и справедлива система за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молбите на търсещите убежище: За по-доброто справяне с високия брой на пристигащите лица и за да се гарантира справедливото поделяне на отговорността, Комисията може да направи предложение за изменение на Регламента от Дъблин или чрез рационализирането и допълването му с коригиращ механизъм за справедливо разпределяне, или чрез преминаване към нова система въз основа на коефициент за разпределение.
  • Постигане на по-голямо сближаване и намаляване на търсенето на по-изгодни варианти за получаване на убежище (asylum shopping):Комисията възнамерява да предложи по-нататъшно хармонизиране на процедурите по предоставяне на убежище, да осигури по-хуманно и равноправно третиране на територията на ЕС и да намали факторите, привличащи хората към малък брой държави членки. Комисията може да предложи нов регламент, който да замени Директивата за процедурите за предоставяне на убежище, както и нов регламент, който да замени Директивата за признаването. Също така могат да бъдат предложени целенасочени изменения на Директивата за условията на приемане.
  • Предотвратяване на вторичните движения в рамките на ЕС: За да се гарантира, че функционирането на дъблинската система не се нарушава от злоупотреби и търсене на по-изгодни варианти за получаване на убежище, Комисията би могла да предложи мерки с цел възпиране и санкциониране на незаконните вторични движения. По-специално, би могло предоставянето на някои права да се обвърже с изпълнението на определени условия, като регистрация, снемане на пръстови отпечатъци и престой в държавата от ЕС, определена за кандидата за убежище.
  • Нов мандат за Агенцията на ЕС в областта на убежището: Комисията би могла да предложи изменение на мандата на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището с цел тя да може да изпълнява нова роля при прилагането на политиката в тази област, както и да засили оперативните ѝ функции. Това би могло да включва управление на механизма за разпределение по изменената дъблинска система, мониторинг на спазването от страна на държавите членки на правилата на ЕС в областта на убежището, определяне на мерки за отстраняване на недостатъците и капацитет за предприемане на оперативни мерки в извънредни ситуации.
  • Укрепване на системата Евродак: В подкрепа на прилагането на една изменена дъблинска система, Комисията би могла да предложи да адаптира системата Евродак и да разшири нейната цел, улеснявайки по този начин борбата с незаконната миграция, по-доброто съхраняване и обмен на дактилоскопични отпечатъци и оказването на подкрепа за връщанията.

Осигуряване и укрепване на безопасни и законни маршрути за миграция

През април 2014 г. в Малта Жан-Клод Юнкер представи като част от предизборната си кампания план за миграцията от пет точки, който отправяше призив към Европа да покаже по-голяма политическа решителност, когато става въпрос за законна миграция. ЕС трябва да осигури възможност на нуждаещите се от международна закрила лица да пристигнат в ЕС по организиран, управляван, безопасен и достоен начин, като част от споделената отговорност на международната общност. Освен това е необходимо ЕС да бъде поставен в по-добра позиция, за да може да преодолее недостига на умения и демографските предизвикателства посредством проактивна политика в областта на трудовата миграция. Комисията ще работи по редица мерки относно законните пътища за миграция в Европа и политиките за интеграция:

  • Структурирана система за презаселване: Въз основа на съществуващи инициативи Комисията ще представи предложение, предоставящо рамка на политиката на ЕС в областта на презаселването. Това предложение ще въведе хоризонтален механизъм с общи за ЕС правила за приемането и разпределението, за статута, който да бъде даден на презаселените лица, за финансовата подкрепа, както и за мерките за предотвратяване на вторичното движение.
  • Реформа на Директивата за синята карта на ЕС: засилването на ролята ѝ на обща за ЕС система чрез разработването на хармонизиран подход, съдържащ по-гъвкави условия за прием, а за висококвалифицираните граждани на трети държави би могло да се въведат подобрени процедури за прием и повече права.
  • Мерки, предназначени за привличане и подпомагане на иновативните предприемачи, които могат да доведат до засилване на икономическия растеж и да подпомогнат създаването на работни места.
  • Оценка по програмата REFIT на съществуващите правила за законна миграция с цел рационализиране и опростяване на настоящите правила за различните категории граждани на трети държави във връзка с пребиваване, работа или учение в ЕС.
  • Продължаване на тясното сътрудничество с трети държави като част от съществуващите диалози относно политиките и оперативно сътрудничество в рамките на глобалния подход към миграцията и мобилността (ГПММ), за да се осигури по-ефективно управление на миграционните потоци.

Комисията също така ще представи план за действие на ЕС относно интеграцията.

Контекст

Европейската комисия работи последователно и постоянно за изработването на координирана европейска реакция по въпроса за бежанците и миграцията.

При встъпването си в длъжност председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер възложи на комисар Димитрис Аврамопулос да отговаря специално за миграцията и заедно с другите комисари, координирани от първия заместник-председател Франс Тимерманс, да работи по нова политика в областта на миграцията като един от 10-те приоритета в политическите насоки.

На 13 май 2015 г. Европейската комисия предложи чрез Европейската програма за миграцията широкообхватна стратегия за справяне с непосредствените предизвикателства на продължаващата криза, както и за предоставяне на ЕС на необходимите инструменти за по-добро управление на миграцията в средносрочен и дългосрочен план в областта на незаконната миграция, границите, убежището и законната миграция.

До този момент са приети три пакета от мерки за прилагане на Програмата, а именно на 27 май 2015 г., на 9 септември 2015 г. и на 15 декември 2015 г.

Коментарите са затворени.