Европейската комисия представи план за модернизиране на ДДС в ЕС

ddsЕвропейската комисия представи план за обновяване на настоящата система за ДДС в ЕС с цел тя да бъде опростена, по-добре защитена от измами и благоприятна за бизнеса. Настоящите правила за ДДС спешно трябва да бъдат актуализирани, за да могат по-добре да подкрепят единния пазар, да улесняват трансграничната търговия и да вървят в крак с днешната цифрова и мобилна икономика, предават от пресцентъра на Европейската Комисия.

 

Несъответствието в приходите от ДДС, което представлява разликата между очакваните приходи и реално събраните суми от ДДС в държавите от ЕС, беше почти 170 млрд евро през 2013 г. Според изчисления само в резултат на трансгранични измами загубата в приходи от ДДС възлиза на около 50 млрд. евро годишно в Европейския съюз. В същото време настоящата система на ДДС остава разпокъсана и създава значителна административна тежест, особено за МСП и онлайн предприятията.

В плана за действие се набелязва пътят към модернизиране на действащите правила за ДДС в ЕС, включително:

–        основните принципи на една бъдеща единна европейска система на ДДС;

–        краткосрочни мерки за справяне с измамите с ДДС;

–        начини за актуализиране на рамката за ставките на ДДС и определяне на възможности за предоставяне на по-голяма гъвкавост при тяхното определяне на държавите от ЕС;

–        планове за опростяване на правилата за ДДС за електронната търговия в контекста на стратегията за цифровия единен пазар и всеобхватен пакет от мерки за ДДС с цел улесняване на живота на МСП.

 

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „Днес започваме диалог с Европейския парламент и държавите членки за по-проста и по-устойчива на измами система на ДДС в ЕС. Всяка година трансграничните измами с ДДС струват на държавите членки и данъкоплатците около 50 млрд. евро. В същото време административната тежест за малките предприятия е голяма, а техническите иновации поставят нови предизвикателства пред събирането на ДДС. Комисията вече предложи ясни мерки за справяне с избягването на корпоративно данъчно облагане и ще предприеме също толкова решителни действия за предотвратяване на измамите с ДДС.“

 

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюзПиер Московиси заяви: „ДДС е основен източник на данъчни приходи за страните от ЕС. Все още сме изправени пред огромно фискално несъответствие: събраните от ДДС приходи са със 170 милиарда евро по-малко от очакваното. Това е огромно разхищение на средства, които могат да бъдат инвестирани в растеж и работни места. Време е да съберем тези средства. Решени сме също да предоставим на държавите от ЕС повече самостоятелност при определянето на намалени ставки на ДДС. Нашият план за действие ще даде резултати във всяка от тези сфери“.

 

Основни елементи

Бъдеща окончателна система на ЕС за ДДС за трансграничната търговия, за да се намалят възможностите за измами

Действащата система на ДДС трябва да бъде модернизирана, за да отговори на предизвикателствата на съвременната глобална, цифрова и мобилна икономика. Настоящата система на ДДС за трансграничната търговия, която влезе в сила през 1993 г., бе замислена като преходна система, поради което допуска извършването на измами. Ето защо през 2017 г. Комисията възнамерява да излезе с предложение за въвеждане на окончателни правила за единно европейско пространство по отношение на ДДС. Съгласно новите правила трансграничните сделки ще продължат да се облагат със ставките на държавата членка по местоназначение („принцип на местоназначението“) както досега, но начинът, по който се събират данъците, постепенно ще бъде променен с цел системата да бъде по-добре защитена от измами. В същото време ще бъде въведен общоевропейски интернет портал, за да се осигури проста система за събиране на ДДС за предприятията, както и по-устойчива система за събиране на приходи за държавите членки.

 

Незабавни мерки за справяне с измамите с ДДС в контекста на действащите правила

Трансграничните измами с ДДС лишават държавите членки от огромни суми приходи. Според оценки в рамките на бъдещата система на ДДС трансграничните измами биха могли да намалеят с около 40 млрд. евро (или 80 %) на година. По-късно тази година Комисията ще предложи мерки за укрепване на инструментите, използвани понастоящем от държавите членки за обмен на информация за измамите с ДДС, схемите за измама и добрите практики. Ще продължим да наблюдаваме отблизо работата на данъчните администрации по събиране и контрол на ДДС.

 

Повече автономност за държавите членки при избора на собствена политика на ставките

По силата на настоящите правила държавите членки трябва да се придържат към предварително определен списък със стоки и услуги, когато става въпрос за прилагане на нулева или намалена ставка на ДДС. Комисията възнамерява да модернизира рамката за ставките и да позволи по-голяма гъвкавост на държавите членки в бъдеще. Тя предлага две възможности.Първата е да се поддържа минимална стандартна данъчна ставка от 15 % и редовно да се прави преглед на списъка със стоки и услуги, за които могат да се прилагат намалени ставки, въз основа на приноса от държавите членки. Втората възможност е да се премахне списъкът със стоки и услуги, за които могат да се прилагат намалени ставки. Това обаче ще наложи въвеждането на предпазни мерки, за да се предотвратят измамите и да се избегне нелоялната данъчна конкуренция в рамките на единния пазар, а освен това този вариант може да доведе до увеличение на разходите на предприятията за привеждане в съответствие. И при двата варианта приложимите понастоящем нулеви и намалени ставки ще се запазят.

 

Подкрепа за електронната търговия и МСП

Действащата система на ДДС за трансграничната електронна търговия е сложна и скъпа за държавите членки и за предприятията. Европейските предприятия са в неизгодна конкурентна позиция, тъй като някои търговци извън ЕС могат да внасят в ЕС стоки, освободени от ДДС. Сложността на системата също така затруднява държавите членки при осигуряване на съответствие. До края на 2016 г. Комисията ще представи законодателно предложение за модернизиране и опростяване на ДДС за трансграничната електронна търговия като част от стратегията за цифровия единен пазар. То ще включва предложение, с което да се гарантира, че електронните публикации могат да се ползват от същите намалени ставки като физическите публикации. Като втора стъпка, през 2017 г. ще представим пакет от мерки за опростяване на ДДС, насочен към подпомагане на растежа на МСП и улесняване на трансграничната им търговия.

 

Контекст

Общата система на ДДС играе важна роля на единния пазар в Европа. Първоначално тя бе въведена, за да се премахне данъкът върху оборота, който нарушаваше конкуренцията и възпрепятстваше свободното движение на стоки, както и фискалните проверки и формалностите по вътрешните граници. Тази система е основен и все по-значителен източник на приходи в ЕС, като през 2014 г. са събрани почти 1 трилион евро, което съответства на 7 % от БВП на ЕС. Един от собствените ресурси на ЕС също се основава на ДДС. Като данък върху потреблението той е една от формите на облагане, благоприятстващи в най-голяма степен растежа.

Но системата на ДДС се оказа неспособна да отговори на предизвикателствата на днешната глобална, цифрова и мобилна икономика. Настоящата система на ДДС, която беше замислена като преходна, е фрагментирана, сложна за все по-големия брой предприятия, осъществяващи трансгранична дейност, и допуска извършването на измами — националните и трансграничните сделки се третират различно, а в рамките на единния пазар могат да се купуват стоки и услуги без ДДС.

Комисията отдавна настоява за реформа на системата на ДДС. Европейският парламент и Съветът се съгласиха, че всякаква бъдеща система на ДДС следва да се основава на принципа на местоназначение, т.е. мястото, където се консумират стоките или услугите.

Представеният днес план за действие е част от програмата на Комисията за по-добро регулиране.

 

Следващи стъпки

Комисията ще поиска от Европейския парламент и Съвета, подкрепяни от Европейския икономически и социален комитет, да предоставят ясни политически насоки относно представените в настоящия план за действие възможности, както и да потвърдят своята подкрепа за реформите, представени в настоящото съобщение.

Комисията ще представи предложения по всички въпроси през 2016 и 2017 г.

Коментарите са затворени.