Държавен вестник бр. 33 от 26.04.2016 г.

Държавен вестник, брой 33 от 26.04.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за трудовата миграция и трудовата мобилност
ЗАКОН за насърчаване на заетостта19
ЗАКОН за чужденците в Република България19
ЗАКОН за убежището и бежанците
ЗАКОН за българските лични документи
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност
ЗАКОН за банковата несъстоятелност
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа25
ЗАКОН за кредитните институции25
ЗАКОН за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане
ЗАКОН за Европейската заповед за защита31
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за финансиране между Република България и Европейския инвестиционен фонд, на Споразумението между кредиторите относно Инициативата за малки и средни предприятия между Република България, Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд и на Договора за залог между Република България като залогодател и Европейския инвестиционен фонд като заложен кредитор
ЗАКОН за равнопоставеност на жените и мъжете
ЗАКОН за защита от дискриминация
ЗАКОН за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство, на трите свързани с него допълнителни протокола и на заключителния акт към споразумението
РЕШЕНИЕ във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2016 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 от 21.04.2016 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 на МС от 3.09.2002 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 от 21.04.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавна агенция „Национална сигурност“
НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавна агенция „Национална сигурност“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 от 21.04.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 от 21.04.2016 г. за одобряване на допълнителни бюджетни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2016 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МЕМОРАНДУМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – договорености между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. юни 2016 г.

 

Коментарите са затворени.