Приеха нов Закона за обществените поръчки

3Със Закона за обществените поръчки (в сила от 15 април 2016 год.) е отменен действащият към момента Закона за обществените поръчки. Предвиждат се някои нови моменти в производството по обжалване пред КЗК. На първо място, се предоставя възможност КЗК да уведомява страните в производството посредством публикуване на съобщение до тях в Публичния регистър на Комисията, съобщават от пресцентъра на КЗК.

Съобразно чл. 210 от ЗОП (2016 г.) на страните в производството пред КЗК могат да бъдат връчени съобщения и призовки на посочените в жалбата адреси, както и на посочените от тях електронен адрес или факс. Когато обаче страните не предоставят факс или електронен адрес за контакт или не са намерени на адреса, посочен в жалбата, те ще се смятат за уведомени чрез публикуване на съобщение в публичния регистър на официалната интернет страница на Комисия за защита на конкуренцията.
Отразени са промени в обема на обжалване пред КЗК : всяко решение, действията и бездействията на възложителя по процедура за възлагане на обществена поръчка, с изключение на решенията за откриване в частта относно мотивите за невъзможността за разделяне на предмета на поръчката на обособени позиции, както и решенията за избор на изпълнител чрез вътрешен конкурентен подбор.
Във връзка с възможността за налагане на временна мярка „спиране“ на процедурата за възлагане на обществената поръчка е регламентирано, че не може да се прави такова искане, когато се обжалва решение, действие или бездействие на възложителя свързано с процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, процедура на договаряне без предварителна покана за участие по чл. 138, ал. 1 от ЗОП, процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка по чл. 164, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗОП, пряко договаряне с определени лица по чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
В чл. 217, ал. 2, 3 и 4 от ЗОП е уреден редът да допълване или изменение на постановеното от КЗК решение в частта за разноските, като искането може да се направи в срока за обжалване на последното.
Когато до влизане в сила на ЗОП (обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.) е подадена жалба пред Комисия за защита на конкуренцията производството по жалбата се образува и довършва по реда на ЗОП (отм. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.).

Коментарите са затворени.