Нов регламент на Европейската Комисия ще насърчава използването на органични торове

images (1)Европейската комисия предложи нови правила за преработката на биологични отпадъци в суровини, които могат да се използват за производство на продукти за наторяване. Това значително ще улесни достъпа на органични и получени от отпадъци торове до единния пазар на ЕС, поставяйки ги на равни начала с традиционните, неорганични торове. Повторното използване на суровини, които понастоящем се изхвърлят като отпадъци, е един от ключовите принципи в приетия през декември 2015 г. пакет за кръговата икономика, съобщават от пресцентъра на Европесйската Комисия.

 

Днес Комисията предлага регламент, който значително ще улесни достъпа на органични и получени от отпадъци торове до единния пазар на ЕС, като ги постави на равни начала с традиционните, неорганични торове. Това ще създаде нови пазарни възможности за новаторските предприятия, като в същото време ще доведе до намаляване на количеството на отпадъците, потреблението на енергия и щетите върху околната среда.

Юрки Катайнен, заместник-председател на Комисията, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Много малка част от огромните количества биологични отпадъци се преработват в ценни продукти за наторяване. Въпреки че нашата промишленост би могла да ги оползотвори и да извлече съдържаните в тях хранителни вещества, нашите земеделски стопани използват торове, произвеждани с вносни ресурси или чрез енергоемки процеси. Новият регламент ще ни помогне да превърнем проблемите във възможности за земеделските стопани и за бизнеса.“

С регламента се въвеждат общи правила за преработката на биологични отпадъци в суровини, които могат да се използват за производство на продукти за наторяване. В него се определят изискванията за безопасност, качество и етикетиране, на които продуктите за наторяване трябва да отговарят, за да могат да се продават свободно в целия ЕС. Преди да могат да поставят маркировката „CE“, производителите ще трябва да докажат, че техните продукти отговарят както на тези изисквания, така и на пределните стойности за органични и микробни замърсители и физически онечиствания.

Новите правила ще се прилагат за всички видове торове, за да се гарантира най-висока степен на опазване на почвите. Регламентът въвежда строги пределни стойности за кадмий във фосфатните торове. След 3 години тези стойности ще бъдат намалени още повече — от 60 mg/kg на 40 mg/kg, а след 12 години — на 20 mg/kg, като по този начин ще се ограничат рисковете за здравето и околната среда.

Тъй като някои продукти за наторяване не се произвеждат, нито търгуват трансгранично в големи количества, Комисията предлага да се въведе незадължителна хармонизация: в зависимост от своята бизнес стратегия и вида на продукта производителите могат да решат дали да поставят на продукта си маркировката „CE“, така че да се търгува свободно в рамките на единния пазар въз основа на общи европейски правила, или да търгуват с него съгласно националните стандарти, основани на взаимно признаване в рамките на единния пазар. По този начин се гарантира отчитането на принципите на по-добро законотворчество и субсидиарност.

Контекст

Съществуващият регламент за торовете от 2003 г. гарантира свободното движение в рамките на единния пазар главно за конвенционални, неорганични торове, обикновено извлечени от мини или произведени по химичен път. Тези процеси са както енергоемки, така и с високи емисии на СО2. Иновационните продукти за наторяване, произведени от органични материали, са извън приложното поле на сегашния регламент за торовете. Поради това техният достъп до единния пазар зависи от взаимното признаване между държавите членки, а поради различията в националните правила той често пъти е затруднен.

Освен това със съществуващия регламент за торовете не могат да се разрешат свързаните с околната среда проблеми, произтичащи от замърсяването с торове на почвата, подпочвените и морските води, а в крайна сметка и на храните.

В момента научните изследвания, иновациите и инвестициите се развиват бързо, като допринасят за кръговата икономика чрез разкриването на работни места на местно равнище и създаването на стойност от вторични суровини, които в противен случай биха били изхвърляни като отпадъци.

Пазарните възможности за производителите на органични торове са значителни. Понастоящем едва 5 % от биологичните отпадъци се рециклират. Ако това количество беше по-голямо, по предварителни оценки биологичните отпадъци биха могли да заменят до 30 % от неорганичните торове. В момента ЕС внася около 6 милиона тона фосфати годишно, а би могъл да замени до 30 % от този внос чрез извличане на материали от утайки от отпадъчни води, биоразграждащи се отпадъци, месокостно брашно или оборски тор.

Следващи стъпки

Сега проектът за регламент ще бъде изпратен на Европейския парламент и на Съвета за приемане. След като бъде приет и изтече преходният период, който ще даде възможност на предприятията и публичните органи да се подготвят за новите правила, регламентът ще се прилага пряко, без необходимост да бъде транспониран в националното законодателство.

Коментарите са затворени.