Европейската Комисия опростява техническите мерки за опазване на рибните запаси

environmentЕвропейската комисия представи предложение (документ и приложение) за нови мерки за опазване на рибните запаси в европейските морета. Тези правила се отнасят до това как, къде и кога рибарите могат да извършват риболов, като и до риболовните уреди, състава на улова и начините за действие при случаен улов, предават от пресцентъра на Европесйката Комисия.

 

 

В изпълнение на своя ангажимент за по-добро регулиране днес Европейската комисия представи предложение за нови мерки за опазване на рибните запаси в европейските морета. Тези правила се отнасят до това как, къде и кога рибарите могат да извършват риболов, като и до риболовните уреди, състава на улова и начините за действие при случаен улов. Досега тези правила се определяха на равнище ЕС чрез дълъг процес на приемане на решения и през годините тази регулаторна структура стана много сложна.

Европейският комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела заяви: „С това предложение гарантираме, че нашите цели за устойчиво рибарство и защитата на морските местообитания ще бъдат постигнати в целия ЕС. Чрез възприетия в него „регионален подход“ се опростяват правилата в съответствие с нашата програма за по-добро регулиране. Дава се възможност решенията за управление на риболовните дейности да се вземат на местно равнище, по-близо до хората, които те засягат“.

В съответствие с общата политика в областта на рибарството и програмата за по-добро регулиране се представя нов опростен подход. Комисията предлага по-гъвкава система за управление, даваща възможност на регионалните участници, които най-добре познават местните условия, да адаптират техническите мерки за опазване към своите морски басейни. Освен това с предложението редица отделни регламенти се обединяват в един-единствен по-кратък текст, което би трябвало да улесни тълкуването и спазването на правилата.

Общите принципи и цели на риболовните дейности ще се определят от ЕС и ще продължи да съществува набор от основни правила за забрана на риболовни уреди и за защита на определени видове и местообитания. В същото време, когато става въпрос за технически мерки, засягащи конкретен морски басейн, националните правителства и операторите ще могат да адаптират предложените правила към местните условия, за да бъдат постигнати желаните резултати.

Ако например конкретна риболовна зона трябва да бъде затворена, за да се опази дадено местообитание, като чувствителен коралов риф, или ако е необходимо да бъдат позволени изключения за определени кораби, които не увреждат морското дъно, това може да бъде направено чрез технически мерки, определени от държавите членки около съответния морски басейн в консултации със заинтересованите лица.

Предложението включва мерки за опазване на морската екосистема и морските местообитания и за избягване на страничния улов на нетърговски и чувствителни видове, като например морски птици и бозайници.

Коментарите са затворени.