Държавен вестник бр. 20 от 15.03.2016 г.

Държавен вестник, брой 20 от 15.03.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Рамковото споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България и на Потвърждението за безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
ЗАКОН за устройството на Черноморското крайбрежие
ЗАКОН за туризма
РЕШЕНИЕ за прекратяване правомощията на член на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
РЕШЕНИЕ по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2014 г.

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 3 от 08.03.2016 г. по конституционно дело № 6 от 2015 г.
ЗАКОН за здрав¬ното осигуряване

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 от 10.03.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.

Министерство на отбраната

СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество във военната област между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Алжирската демократична и народна република
СПОРАЗУМЕНИЕ между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Украйна относно безвъзмездно предоставяне на право на ползване на софтуерен продукт „Национален кодификационен инструмент „Булкод“20

Министерство на земеделието и храните

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между правителството на Република България и правителството на Република Кипър в сферата на селското стопанство и развитието на селските райони

Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите
НАРЕДБА № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 11674 от 05.11.2015 г. по административно дело № 9747 от 2014 г.
НАРЕДБА № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
РЕШЕНИЕ № 2022 от 23.02.2016 г. по административно дело № 294 от 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 164 от 07.01.2016 г. по административно дело № 973 от 2015 г.
НАРЕДБА № Iз-1201 от 1.06.2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ BAS QR 2, версия 7, ревизия 3 от 1 март 2016 г.48

 

Коментарите са затворени.