ВАС остави в сила решението на АС гр. Добрич по оспорените резултати от изборите 2015г. за на кмет на с.Кранево

imagesС Решение №161 от 19.11.2015г. по АД №643/2015г. АС-Добрич потвърди Решение №284 от 27.10.2015г. на ОИК-Балчик, с което Р.П.Н. – независим кандидат е обявен за избран, на първи тур, за кмет на кметство Кранево, област Добрич. Делото беше образувано по жалба на Д.В.П., кандидат за кмет на с.Кранево. Решението на АС-Добрич бе обжалвано от Д.В.П. пред ВАС, който с Решение №1087 от 03.02.2016г. по АД №13688/2015г. остави в сила решението на АС-Добрич, съобщават от пресцентъра на Върховния административен съд.

 

В мотивите на решението на ВАС се сочи следното:
– административният съд не допуснал процесуални нарушения, които да обосновават отмяната на решението му – допуснатите доказателства са били относими към правния спор, а по отношение на отказаните такива правилно съдът ги е преценил като неотносими;
– административният съд е положил дължимата процесуална грижа да съдейства на страните съобразно разпределената доказателствена тежест в процеса да ангажират съответните доказателства, като обосновано е приел, че кандидатът за кмет Р.П.Н. е получил 336 действителни гласа и следва да се счита за законосъобразно избран, тъй като е получил повече от половината /229/ действителни гласове от проведените на 25.10.2015г. избори за кмет на кметство с.Кранево, а жалбоподателката е получила 262 от действителните гласове;
– правилно е преценено като несъществено допуснатото нарушение на чл.220 от Изборния кодекс, тъй като броят на гласувалите след 20,00ч обективно не би могъл да повлияе на крайния резултат;
– правилно е прието, че нормата на чл.99, ал.4 от Закона за гражданската регистрация /нова-ДВ, бр.55 от 2015г., в сила от 21.07.2015г./, при липса на изрична уредба или норма за обратното й действие, не е приложима спрямо заварените случаи на адресна регистрация на лица в хотели, мотели, почивни домове или други места за подслон.
Решението на ВАС е окончателно.

Коментарите са затворени.