КЗК предлага изменение на нормативната уредба, регулираща дейността на инженерите по геодезия, картография и кадастър

0120fc60d88f5a9b5c323b1d9347fda9С Решение № 87/11.02.2016 г. Комисия за защита на конкуренцията предлага на компетентните държавни органи, разполагащи със законодателна инициатива, да предприемат мерки за изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър и Наредба № 3 от 16 февруари 2001 г. за водене и съхраняване на регистър на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, като изменят или отменят разпоредбите, които имат негативен ефект за конкуренцията, съобщават от пресцентъра на Комисията за защита на конкуренцията.

 

КЗК е на мнение, че изискването по чл. 17, ал. 1, т. 1б от ЗКИР за придобиването на две години стаж в областта на кадастъра, геодезията и картографията като условие за придобиване на правоспособност представлява обосновано ограничение на конкуренцията, продиктувано от необходимостта от придобиването на практически умения от инженерите по геодезия, картография и кадастър и предоставянето на качествени услуги на съответния пазар.

Комисията предлага отмяната на чл. 17, ал. 2 от ЗКИР и чл. 3,ал. 3 от Наредба № 3/2001 г., ограничаващи участието на правоспособно лице в постоянния специализиран състав само на едно юридическо лице. КЗК счита, че те биха могли да доведат до ограничение на конкуренцията, тъй като ограничават свободата на предприятията сами да организират стопанската си дейност.

КЗК е на мнение, че изискването за наличието на най-малко едно правоспособно лице на всеки 10 души в състава на едноличния търговец, като условие за вписване по чл. 3, ал. 2 от Наредба № 3 би могло да доведе до ограничение на конкуренцията, тъй като поставя допълнително изискване за регистрация на едноличните търговци, каквото не съществува по отношение на юридическите лица. С оглед на това Комисията предлага изменение на нормативната уредба, като се уеднаквят изискванията за вписване в регистъра на правоспособните лица по отношение на едноличните търговци и юридическите лица.

КЗК предлага и отмяната на чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗКИР, въвеждаща като основание за загубване на правоспособност – загубване на българско гражданство. Според Комисията приложението на нормата противоречи на принципите на чл. 49 от ДФЕС относно правото на установяване и чл. 56 от ДФЕС относно свободата на предоставяне на услуги и би могло да доведе до ограничение на конкуренцията.

КЗК предлага отмяната и на чл. 14а, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3, предвиждащ като основание за заличаване от регистъра на правоспособните лица неизпълнение на задължението за уведомяване на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за промяна в подлежащи на вписване обстоятелства. Нормата регламентира една непропорционална мярка, която би могла да доведе до ограничение на конкуренцията на пазара, тъй като приложението й е свързано с изключване на участници от пазара, без да е налице сериозно нарушение на законодателството, регулиращо дейността на инженерите по геодезия, картография  и кадастър.

Коментарите са затворени.