Държавен вестник бр. 12 от 12.02.2016 г.

Държавен вестник, брой 12 от 12.02.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Жельо Бойчев, Емил Райнов, Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов към министъра на здравеопазването Петър Москов относно задължения на министъра на здравеопазването според чл. 58 от Закона за здравето по изпълнение на общата политика за задължителните имунизации, включени в Имунизационния календар

Президент на републиката

УКАЗ № 17 за освобождаване на генерал-лейтенант Константин Веселинов Попов от длъжността заместник-началник на отбраната и назначаването му на длъжността началник на отбраната, считано от 9 февруари 2016 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 от 05.02.2016 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, приет с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2013 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на земеделието и храните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 2.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 от 09.02.2016 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми18

Министерство на околната среда и водите

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за регулиране на улова на китове
ПРОТОКОЛ към Международната конвенция за регулиране на улова на китове, подписана във Вашингтон на 2 декември 1946 г.28

Министерство на земеделието и храните

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните дирекции „Земеделие“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Националната служба по зърното към министъра на земеделието и храните31
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните31

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
НАРЕДБА № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхранение и достъп до търговския регистър
НАРЕДБА № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 5922 от 22.05.2015 г. по административно дело № 14879 от 2014 г.
ПРАВИЛНИК за здравословни и безопасни условия на труд в горите
РЕШЕНИЕ № 1082 от 03.02.2016 г. по административно дело № 8724 от 2015 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Добрич, за 2016 г.51
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Добрич, за 2016 г.57
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Разград, за 2016 г.57
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Русе, за 2016 г. 59
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район при Окръжния и Административния съд – Смолян, за 2016 г.62
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Стара Загора, за 2016 г.65
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Хасково, и Административния съд – Хасково, за 2016 г.74
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Хасково, и Административния съд – Хасково, за 2016 г.81
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Шуменския окръжен съд за 2016 г.81
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Административния съд – Шумен, за 2016 г.85

 

Коментарите са затворени.