Държавен вестник бр. 98 от 15.12.2015 г.

Държавен вестник, брой 98 от 15.12.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила(*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
КОДЕКС за социално осигуряване14
КОДЕКС на труда15
ЗАКОН за държавния служител15
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия по исканията на главния прокурор на Република България за даване на разрешения за възбуждане на наказателни преследвания срещу Волен Николов Сидеров, народен представител в 43-то Народно събрание

Президент на републиката

УКАЗ № 260 за награждаване на г-н Прокопис Павлопулос – президент на Република Гърция, с орден „Стара планина“ с лента

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 от 10.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г. , приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 от 10.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349 от 10.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 от 10.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 на МС от 2.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за развитие на селските райони през 2007 – 2013 г., по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ през 2007 – 2013 г. и за преходна национална помощ в сектор „Животновъдство“31
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311 на МС от 12.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия31
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 на МС от 19.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.31
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 от 10.12.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Модернизиране на системата на професионалното образование“, „На училище без отсъствия“ и „Информационни и комуникационни технологии в училище“, одобрени с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 на МС от 30.11.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „С грижа за всеки ученик“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“, одобрени с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 от 10.12.2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за заплащането на правната помощ, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2006 г.
НАРЕДБА за заплащането на правната помощ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 от 10.12.2015 г. за изменение на Постановление № 210 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 на МС от 13.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354 от 11.12.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355 от 11.12.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 от 11.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357 от 11.12.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2015 г. за осигуряване на финансиране за приключването на договори по Проект ИСПА 2003/BG/16/P/PE/019 – „Регионален център за управление на отпадъците – гр. Кърджали“, съфинансиран от Кохезионния фонд по Регламент на Съвета 1164/94 от 16.05.1994 г. и управляван от Министерството на околната среда и водите и Община Кърджали

Министерство на правосъдието

ДОГОВОР за екстрадиция между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати
ДОГОВОР за екстрадиция между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 11 от 09.12.2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
НАРЕДБА № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиранот бюджета на НЗОК52

 

Коментарите са затворени.