Държавен вестник бр. 97 от 11.12.2015 г.

Държавен вестник, брой 97 от 11.12.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация
ЗАКОН за достъп до обществена информация

Президент на републиката

УКАЗ № 241 за освобождаване на бригаден генерал Валентин Игнатов Кръстев от длъжността директор на дирекция „Логистика“ на Министерството на отбраната
УКАЗ № 242 за награждаване на г-н Андрей Киска – президент на Словашката република, с орден „Стара планина“ с лента
УКАЗ № 244 за определяне на Екатерина Спасова Гечева-Захариева и ген.-лейт. Атанас Николов Самандов за представители на президента на републиката в Съвета за сигурност към Министерския съвет
УКАЗ № 245 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Самокитка, община Кирково, област Кърджали, на 13 март 2016 г.
УКАЗ № 246 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Козаревец, община Стара Загора, област Стара Загора, на 13 март 2016 г.
УКАЗ № 247 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив, на 13 март 2016 г.
УКАЗ № 248 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Буковец, община Брусарци, област Монтана, на 13 март 2016 г.
УКАЗ № 249 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора, на 13 март 2016 г.
УКАЗ № 250 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Черничево, община Крумовград, област Кърджали, на 13 март 2016 г.
УКАЗ № 251 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Крапчене, община Монтана, област Монтана, на 13 март 2016 г.
УКАЗ № 252 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Бачково, община Асеновград, област Пловдив, на 13 март 2016 г.
УКАЗ № 253 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Септемврийци, община Димово, област Видин, на 13 март 2016 г.
УКАЗ № 254 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, на 13 март 2016 г.
УКАЗ № 255 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Маломир, община „Тунджа“, област Ямбол, на 13 март 2016 г.
УКАЗ № 256 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Софрониево, община Мизия, област Враца, на 13 март 2016 г.
УКАЗ № 257 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Станянци, община Върбица, област Шумен, на 13 март 2016 г.
УКАЗ № 258 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Гостилица, община Дряново, област Габрово, на 13 март 2016 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 от 07.12.2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители, приета с Постановление № 256 на Министерския съвет от 2010 г.
НАРЕДБА за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 от 07.12.2015 г. за приемане на Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“
НАРЕДБА за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“

Министерство на външните работи

СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта
СПОГОДБА между Народна република България и Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието30

Национална агенция за приходите

СПОГОДБА между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
СПОГОДБА между Народна република България и Кралство Норвегия за избягване на двойнотооблагане с данъци на доходите и имуществата43

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 9 от 01.12.2015 г. за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии
НАРЕДБА № 10 от 02.12.2015 г. за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от Националната здравноосигурителна каса

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне
НАРЕДБА № Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-3 от 15.02.2013 г. за условията и реда за оценяване на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия при изпълнение
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-12 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната
НАРЕДБА № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната

Национална здравноосигурителна каса

УСЛОВИЯ и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
УСЛОВИЯ и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-05-915 от 1.12.2015 г. за утвърждаванe на Номенклатура на енергийните продукти, за краткост наричана „ПРОДЕНЕРДЖИ – 2015“, а за международно използване „PRODENERGY – 2015“76
ЗАПОВЕД № РД-07-23 на НСИ от 18.01.2008 г. за утвърждаване на Номенклатура на промишлената продукция81
ЗАПОВЕД № РД-05-916 от 1.12.2015 г. за утвърждаванe на Номенклатура на страните и териториите за статистически цели, версия 2015, за краткост наричана „НСТ – 2015“, а за международно използване – „COUNTRY, Version 2015.BG“82
ЗАПОВЕД № РД-07-429 от 10.12.2012 г. за утвърждаването на Номенклатура на страните и териториите за целите, за краткост „НСТ“, а за международно използване – „COUNTRY.BG“91
ЗАПОВЕД № РД-05-917 от 1.12.2015 г. за утвърждаванe на Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика, за краткост наричана „ГЕОНОМ – 2015“, а за международно използване – „GEONOM – 2015.BG“91
ЗАПОВЕД № РД-07-428 от 10.12.2012 г. за утвърждаването на Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика, за краткост наричана „ГЕОНОМ – 2013“, а за международно използване – „GEONOM.BG – 2013“98
ЗАПОВЕД № РД-05-918 от 1.12.2015 г. за утвърждаванe на Номенклатура на продукцията на селското, горското и рибното стопанство, за краткост наричана „ПРОДАГРО – 2015“, а за международно използване „PRODAGRO – 2015“98
ЗАПОВЕД № РД-07-22 на НСИ от 18.01.2008 г. за утвърждаване на Номенклатура на продукцията на селското, горското и рибното стопанство125

 

Коментарите са затворени.