ЕС прие програма за 113 милиона евро инвестиции в рибарството и аквакултурите в България

изтеглен файлЕвропейската комисия прие в края на миналата седмица ключов инвестиционен пакет за морския сектор, рибарството и аквакултурите в България. За периода 2014 —2020 година общата сума по програмата от около 113 милиона евро включва над 88 милиона евро от фондовете на ЕС, съобщават от пресцентъра на Европейската Комисия у нас.

В своето приветствие за приемането на пакета комисарят по околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела подчерта приноса на програмата за устойчивия растеж: „С поставения върху икономическата, екологичната и социалната устойчивост акцент инвестиционният пакет гарантира влагането на средствата в проекти с дългосрочни резултати. Българските риболовци и рибовъдни стопани, както и риболовните общности ще разполагат с по-голяма сигурност и повече възможности за работни места и устойчив растеж.“

Приетата оперативна програма (ОП) е в съответствие с приоритетите на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), както и с общата политика в областта на рибарството и интегрираната морска политика на ЕС. Тя ще насърчава устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите; ще стимулира също действия за популяризиране на т. нар. син растеж, знания и умения в морския сектор.

По-специално финансирането ще допринесе за ограничаване на въздействието от риболовните дейности върху морската околна среда и за увеличаване на биоразнообразието. То ще гарантира равновесието между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов. Програмата е насочена също така към насърчаването на икономическата и екологичната устойчивост на аквакултурите и преработвателния сектор. Средствата ще бъдат влагани в проекти, осигуряващи по-добро препитание на риболовните общности, например чрез създаване на водени от общностите групи за местно развитие (ВОГМР) и местни инициативни рибарски групи (МИРГ).

Контекст

Разбивка на бюджета по оперативната програма

Общ размер на публичния бюджет: 113,5 милиона евро

Общ размер на вноската от ЕФМДР: 88 милиона евро

Основни акценти в оперативна програма „Рибарство“ в България:

 • Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите: 25,5 милиона евро
 • Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите: 36,2 милиона евро
 • Насърчаване на изпълнението на общата политика в областта на рибарството: 12,4 милиона евро
 • По-висока заетост и териториално сближаване: 17,8 милиона евро
 • Насърчаване на предлагането на пазара и преработката: 12,7 милиона евро
 • Изпълнение на интегрираната морска политика: 3,3 милиона евро
 • Техническа помощ: 5,5 милиона евро

 

Описание на програмата

Основни цели

„Европейски фонд за морско дело и рибарство — оперативна програма за България“ (ЕФМДР—ОП) цели постигане на ключови национални приоритети за развитие, както и на целите от „Европа 2020“. ОП отразява основната реформа на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и подкрепя изцяло приоритетите, заложени в Регламента за ЕФМДР. Основните цели на ОП включват по-голяма конкурентоспособност на аквакултурите и преработвателния сектор, жизнеспособност на морския риболов и устойчиво развитие на традиционно зависимите от риболова региони. Програмата обхваща също така необходимостта от опазване и рехабилитация на морската околна среда и обитаващите я живи ресурси, контрол на риболовните дейности, събиране на данни за риболова и по-добра осведоменост за състоянието на морската околна среда.

Приоритети за финансиране

ОП ще бъде съсредоточена върху следните приоритети:

 • 25 514 500 EUR, или 22,47 % от общия размер на средствата по ОП целят гарантиране на жизнеспособността и устойчивото развитие на рибарството в България, както и опазване на рибните/морските ресурси (Приоритет на Съюза 1). В т.ч. инвестиции за осъвременяване на риболовната инфраструктура, опазване и възстановяване на морското биоразнообразие, насърчаване на иновациите, събиране на морски отпадъци, развитие на допълнителни дейности/нови форми на приходи за риболовците. Те могат да включват също окончателно прекратяване на риболовните дейности и инвестиции на борда на плавателните съдове за подобряване на селективността при риболовните приспособления.
 • 36 215 000 EUR, или 31,89 % от общия размер на средствата по ОП целят насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите (Приоритет на Съюза 2). По тази приоритетна ос ЕФМДР ще подкрепя продуктивни инвестиции в аквакултури, както и инвестиции за подобряване на конкурентоспособността на сектора и неговата жизненост.
 • 12 414 578 EUR, или 10,93 % от общия размер на средствата по ОП се отпускат за насърчаване на изпълнението на ОПОР (Приоритет на Съюза 3) чрез събиране и управление на данни и чрез оказване на подкрепа за наблюдението, контрола и изпълнението.
 • 17 858 824 EUR, или 15,72 % от общия размер на средствата по ОП се отпускат за поддържане на икономическата и социалната устойчивост на рибарството и аквакултурите в България, създаването и разнообразяването на работните места във и извън тези сектори, както и устойчивата експлоатация на съответните продукти (Приоритет на Съюза 4) посредством прилагане на обхватни стратегии за местно развитие.
 • 12 706 991 EUR, или 11,19 % от средствата по ОП ще бъдат вложени в мерки за насърчаване на предлагането на пазара и преработката (Приоритет на Съюза 5).
 • 3 333 333 EUR, или 2,93 % от средствата по ОП ще бъдат вложени в мерки по линия на интегрираната морска политика на ЕС (Приоритет на Съюза 6), целящи подобряване на осведомеността за морската околна среда и развитието на обща среда за обмен на информация (CISE).
 • 5 500 000 EUR, или 4,84 % от средствата по ОП се отпускат за техническа помощ с цел осигуряване на ефикасно управление на средствата от ЕС, включително подкрепа за мерки за публичност и осведомяване, както и оценки.

Управляващ орган

Коментарите са затворени.