Държавен вестник бр. 90 от 20.11.2015 г.

Държавен вестник, брой 90 от 20.11.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на Комисията по културата и медиите
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по земеделието и храните
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по здравеопазването
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на Комисията по образованието и науката

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 от 16.11.2015 г. на КС за обявяване за избран за председател на Конституционния съд на Република България Борис Владимиров Велчев

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313 от 16.11.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „На училище без отсъствия“ и „Информационни и комуникационни технологии в училище“, одобрени с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314 от 16.11.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 от 23.07.2015 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране през 2015 г. на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 от 16.11.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 от 16.11.2015 г. за изменение на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 на МС от 6.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища

Министерство на външните работи

СПОГОДБА за културно, образователно и научно сътрудничество между Република България и Кралство Испания

Министерство на финансите

ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО между правителството на Република България и правителството на КонфедерацияШвейцария относно оказването на финансова помощ37
СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ37

Министерство на туризма

ПРОТОКОЛ за сътрудничество в областта на обучението по туризъм между Министерството на туризма на Република България и Министерството на икономиката на Португалската република

Комисия за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилникa за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол
НАРЕДБА № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради
НАРЕДБА № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Държавна агенция „Национална сигурност“

НАРЕДБА № І-3 от 13.11.2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“
НАРЕДБА № I-1 от 2008 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“
НАРЕДБА № І-4 от 13.11.2015 г. за кариерното развитие в Държавна агенция „Национална сигурност“

Комисия за енергийно и водно регулиране

ПРАВИЛА за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия
ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия

Поправки

РЕШЕНИЕ № 612 от 11.08.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – базалтоиди, от находище „Бов – запад“, участък „Южен“ и участък „Северен“, разположено в землището на с. Заноге, община Своге, Софийска област, на „Базалт България“ – ЕООД, София64

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1077 от 9.11.2015 г. за утвърждаване наобразци на декларация по чл. 22в, ал. 8 ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца и декларация по чл. 22г, ал. 7 ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания67

 

Коментарите са затворени.