КЗК наложи санкции за имитация на марка и домейн на конкурент

0120fc60d88f5a9b5c323b1d9347fda9Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения по чл. 35, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗК от страна на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД и наложи две имуществени санкции по 60 350 лв. Санкцията е в размер на 5 % от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2014 г. КЗК постанови незабавно прекратяване на нарушенията.

 

 

Производството установи, че ответното предприятие е извършило нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК, като е използвало, в противоречие на добросъвестната търговска практика, фирменото наименование и наложените на българския пазар регистрирани словна и комбинирана марка на молителя „Бул Агро Контрол” ЕООД, съобщават от прецентъра на Комисията.

Проучването показа наличие на изключително висока степен на сходство между марките на „Бул Агро Контрол” ЕООД и знаците на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД, които ответното дружество активно и в продължителен период от време използва за реализиране и популяризиране на дейността си и чрез които се идентифицира на пазара на предлагане на услуги по „унищожаване на вредители”. Поведението продължава и към настоящия момент, поради което КЗК приема, че същото следва да се прекрати.

На второ място проучването установи, че „Бул Агро Контрол 1” ЕООД е нарушило разпоредбата на чл. 35, ал. 3 от ЗЗК посредством имитация на домейна на молителя „bulagrocontrol”, използван от 2007 г. чрез интернет страницата www.bulagrocontrol.com

От своя страна ответното дружество използва www.bulagrocontrol.bg  от 16.02.2012 г. досега.

В практиката си КЗК и ВАС приемат, че разширенията към домейни, в случая „.bg” и „.com”, не променят наличието на сходство или идентичност на домейните, нито намаляват опасността от въвеждане в заблуждение, доколкото същите насочват вниманието към принадлежността на домейна и в повечето случаи тази информация е без значение за потребителите. В тази връзка КЗК приема, че този период е достатъчно продължителен, за да предпостави пренасочване на потребители към имитиращия домейн, което може да доведе до значителен негативен ефект върху конкуренцията.

При определяне на санкцията КЗК е взела под внимание тежестта и продължителността на нарушението, както и икономическото състояние на ответното дружество.

Коментарите са затворени.