Държавен вестник бр. 82 от 23.10.2015 г.

Държавен вестник, брой 82 от 23.10.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 199 за награждаване на г-н Ле Дък Лиу – извънреден и пълномощен посланик на Социалистическа република Виетнам в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 от 16.10.2015 г. за изменение на Правилника за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация, приет с Постановление № 61 на Министерския съвет от 2000 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по обществени поръчки
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българската агенция за инвестиции
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 на МС от 23.12.2014 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 от 19.10.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 на МС от 2.02.2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 от 19.10.2015 г. за приемане на Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества
НАРЕДБА за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества
НАРЕДБА за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества
РЕШЕНИЕ № 814 от 16.10.2015 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-14 Силистар“, разположена в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

Висш съдебен съвет

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация
ПРАВИЛНИК за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии
НАРЕДБА № 6 от 5.02.2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република Българияизм._

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти
НАРЕДБА № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти

 

Коментарите са затворени.