Прогласиха нищожността на 4 разрешения за строеж в района на къмпинг „Юг“

изтеглен файлПо протести на Окръжна прокуратура – Бургас, РДНСК – Югоизточен район – гр.Бургас прогласи нищожността на 4/четири/ разрешения за строеж в района на къмпинг „Юг“ – Община Царево. Изцяло са възприети аргументите на прокуратурата за това, че разрешенията за строеж са издадени при груби нарушения и неспазване на разпоредбите на Конституцията, Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда и Закона за Закона за биологичното разнообразие, съобщават от пресцентъра на Прокуратурата.

 

Акцентирано е и на обстоятелството, че изградените обекти попадат в имот, изключителна държавна собственост, където допускането на застрояване е незаконосъобразно и противоречащо на Конституцията на Република България.

За застояването на къмпинг „Юг“ – Община Царево, Окръжна прокуратура – Бургас извърши проверка по реда на надзора за законност и установи, че главният архитект на Община Царево е издал  4/четири/  разрешения за строеж. Окръжна прокуратура – Бургас протестира тези разрешения пред Началника на РДНСК – Югоизточен район – гр.Бургас и спря изпълнението им до разглеждането на протестите.

Главният архитект на Община Царево е издал разрешение за строеж  на „Вилно селище“, по което е предвидено изграждането на 16 бр. вилни сгради. На място е установено започнато строителство, като са изпълнени стоманобетонови основи и армирана бетонова настилка на две от сградите.

По инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс „Лазурно море“ в района на къмпинг „Юг“ главният архитект на Община Царево е издал и разрешение за строеж на „Сезонен хотел“, за строеж на ресторант и за преустройство и пристройка на обслужващи сгради в заведение за обществено хранене, тип Бистро. Тези обекти са реализирани и за тях са издадени съответните удостоверения за въвеждане в експлоатация.

В екологичното ни законодателство са настъпили промени, съобразени с европейски директиви и създаването на екологична мрежа „Натура 2000“. Изискване на националното и наднационалното законодателство е инвестиционните предложения да се подлагат на проверки, за да се оцени въздействието им върху защитените зони.

Установено е наличие на сиви стабилизирани дюни в района на къмпинг „Юг“.   Разрешенията за строеж са  издадени, без да е проведена процедура по оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие /3БР/. Разрешено е строителство и е извършено такова, без да е проведена изискващата се процедура. Това предполага наличието на опасност от унищожаване и увреждане на най-близко разположената защитена зона – част от европейска мрежа „НАТУРА 2000“.

Извършването на оценка на съответствието се налага от една страна в изпълнение на екологичното законодателство на Република България, а от друга и поради това, че  бреговата ивица на къмпинг „Юг“, в който са разположени имотите, е граница на акваториалната част на защитената зона „Ропотамо“. Последствията от засиленото антропогенно присъствие са предпоставка за преки и косвени негативни въздействия особено върху морските природни местообитания и видове, предмет на опазване в зоната, в резултат на неустановено въздействие върху водите като ключов елемент на зоната.  Установената в „Къмпинг Юг“ активна плажна ивица, на която се намират подвижни дюни и неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност /сиви дюни/, обуславя нищожността на разрешенията за строеж.

Коментарите са затворени.