Държавен вестник бр. 57 от 28.07.2015 г.

Държавен вестник, брой 57 от 28.07.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за закриване на Националната служба по зърното
ЗАКОН за съхранение и търговия със зърно
ЗАКОН за Българската агенция по безопасност на храните
ЗАКОН за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
ЗАКОН за държавните резерви и военновременните запаси
ЗАКОН за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите
ЗАКОН за защита на потребителите
ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи
ЗАКОН за потребителския кредит
ЗАКОН за предоставяне на финансови услуги от разстояние
ЗАКОН за електронната търговия
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца
ЗАКОН за семейни помощи за деца
РЕШЕНИЕ за откриване на Филиал – Шумен, в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна
РЕШЕНИЕ за изменение на Решение на Народното събрание от 29.04.2015 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на изпълнението: Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван от Българската народна банка за периода 1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г.
РЕШЕНИЕ на НС от 29.04.2015 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на изпълнението: Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван от Българската народна банка за периода 1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Решение на Съвета от 26.05.2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 от 20.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 на МС от 19.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.23
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 на МС от 27.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за отбелязване на 70 години от края на Втората световна война през 2015 г.23
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 на МС от 2.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея23
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 на МС от 6.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия26
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 от 20.07.2015 г. за приемане на Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 от 20.07.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 на МС от 21.07.2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 на МС от 19.12.2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 от 22.07.2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода от 2014 г. до 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 от 22.07.2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПРАВИЛНИК за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“
ПРАВИЛНИК за издаване на българските лични документи
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за чужденците в Република България78
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България79
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за пътищата79
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация79
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 на МС от 30.06.1998 г. за определяне на фиксирани цени на вътрешните и международните телефонни, телеграфни и радиофикационни услуги и излъчване на радио- и телевизионни програми, предоставяни от „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД, фиксирани цени на вътрешните и международните пощенски услуги, предоставяни от „Български пощи“ – ЕАД, и наредби за тяхното прилагане79
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 на МС от 31.07.2014 г. за определяне на условията за изплащане и размерите на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в Министерството на вътрешните работи79
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 на МС от 2.05.2007 г. за определяне районите на действие и седалищата на областните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи79
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 на МС от 3.05.2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи79
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 на МС от 19.01.2010 г. за определяне на списък на стратегическите обекти от значение за националната сигурност, които се охраняват от Министерството на вътрешните работи80
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 на МС от 23.07.2010 г. за осигуряване охраната на обекти от национално значение в рамките на определената обща численост и бюджета на Министерството на вътрешните работи80
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 на МС от 24.07.2014 г. за определяне размера на месечното възнаграждение на държавните служители – стажанти по Закона за Министерството на вътрешните работи80
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност80
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 на МС от 28.06.2005 г. за определяне на ролята и функциите на националния ръководител и взаимодействието му с ръководителя на програма/ръководителя на Управляващ орган по Кохезионния фонд по Регламент № 1164/94 при управление на помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз по предприсъединителния инструмент ФАР и Кохезионния фонд по Регламент № 1164/9480
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 на МС от 6.01.2005 г. за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение80
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 на МС от 14.08.2014 г. за определяне на критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност80
НАРЕДБА за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита81
НАРЕДБА за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на вътрешните работи81
НАРЕДБА за реда за достъп до Националната визова информационна система на Република България и до Визовата информационна система на Европейския съюз81
НАРЕДБА за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси81
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим81
НАРЕДБА за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария81
НАРЕДБА за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България81
НАРЕДБА за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация82
НАРЕДБА за служебните командировки и специализации в чужбина82
НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на Република България82
НАРЕДБА за излезлите от употреба моторни превозни средства82
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи82
НАРЕДБА за заплащането на правната помощ82
ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси82

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-30 от 2010 г. за издаване, водене на отчет и унищожаване на служебните карти на военнослужещите
НАРЕДБА № Н-30 от 23.11.2010 г. за издаване, водене на отчет и унищожаване на служебните карти на военнослужещите

Министерство на финансите

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 2 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници и Наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони
НАРЕДБА № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници
НАРЕДБА № 3 от 4.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони

 

Коментарите са затворени.