Държавен вестник бр. 56 от 24.07.2015 г.

Държавен вестник, брой 56 от 24.07.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
ЗАКОН за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за специалните разузнавателни средства
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията
ЗАКОН за защита на конкуренцията
ЗАКОН за храните
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства
ЗАКОН за подземните богатства
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за подземните богатстваизм. _
ЗАКОН за изменение на Закона за висшето образование
ЗАКОН за висшето образование
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за висшето образование
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
ЗАКОН за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
ЗАКОН за енергетиката
ЗАКОН за ограничаване изменението на климата20
ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници20

Президент на републиката

УКАЗ № 119 за освобождаване на Краси-мира Цонева Бешкова от длъжността постоянен представител на Република България при Съвета на Европа със седалище в Страсбург, Френската република
УКАЗ № 120 за освобождаване на комодор Димитър Ангелов Ангелов от длъжността заместник-командир на Военноморските сили
УКАЗ № 121 за награждаване на Никола Димитров Дагоров с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 122 за награждаване на Виолета Янакиева Бахчеванова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 123 за награждаване на Ради Василев Радев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 от 16.07.2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за дългосрочните командировки в чужбина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 от 16.07.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 от 16.07.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 от 16.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 от 17.07.2015 г. за заплатите на военнослужещите и на цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 на МС от 3.05.2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерствот25
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 от 17.07.2015 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г. във връзка с учредяване на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 от 17.07.2015 г. за изменение на Постановление № 104 на Министерския съвет от 2015 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2015 – 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 на МС от 28.04.2015 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2015/2016 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
НАРЕДБА № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

Министерство на финансите
Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа
НАРЕДБА № 5 от 4.10.2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-749 от 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение41
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-749 от 20.10.2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение41

 

Коментарите са затворени.