Министерството на правосъдието предлага нов Устройствен правилник

photo_verybig_860898 Министерството на правосъдието ще предложи за разглеждане в Министерския съвет проект за нов Устройствен правилник, в който се залагат многобройни и съществени промени в структурата, функциите и организацията на работа на администрацията. Целта е създаването на нова оптимална структура на МП, която да осигури по-добро взаимодействие между отделните административни звена, съобшават от пресцентъра на Министерство на правосъдието.

 

Част от дирекциите и в общата, и в специализираната администрация се разделят според възложените им функции, за да се осигури по-добър контрол и повишаване на ефективността. Обособяването на по-малки дирекции ще позволи бързина в работата на администрацията и ще повиши нивото на контрол.
 
Предвижда се в общата администрация да има 6 дирекции, като промените засягат организацията в областта на административно-правното обслужване, обществените поръчки и човешките ресурси. Дейността по обществените поръчки ще бъде изпълнявана в дирекция „Управление на собствеността“, която ще отговаря също и за материално-техническото снабдяване на министерството, поддръжката и ремонта на предоставените на МП недвижими имоти и движими вещи, транспортните средства и др. Самостоятелното обособяване на дирекция, отговаряща за човешките ресурси, също цели бързина и ефективност, включително и при провеждане на конкурсни процедури и осигуряването на обучения за служителите.
 
В специализираната администрация се предвижда обособяване на самостоятелна дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“, която да отговаря за връзката на министъра на правосъдието с Висшия съдебен съвет и с органите на съдебната власт, както и за изпълнение на правомощията му по конкурсите за съдебни изпълнители, съдии по вписванията, нотариуси и синдици. Тази дирекция ще подпомага министъра и при осъществяване на конституционното му правомощие по управлението на имуществото на съдебната власт.
 
Предлага се също и възстановяването на Съвета по законодателство като самостоятелна дирекция, където да се съсредоточи дейността по изработване на проекти на нормативни актове, подготвяне на становища за конституционосъобразността на проектите на закони и законосъобразността на подзаконовите актове, становища по законопроектите, внесени от народни представители, по конституционни дела и др.
 
Предвижда се създаването и на дирекция „Стратегическо развитие и програми“, чиито основни функции ще са свързани с Механизма за сътрудничество и оценка (МСО) на Европейската комисия и програмите и проектите, финансирани от чужди донори.
 
В различни звена са добавени функционалности, свързани с предстоящото председателство на страната ни в Съвета на Европа и на Съвета на Европейския съюз, анализ на резултатите от EU Justice Scoreboard, World Justice Project Rule of Law Index и Transparency International Corruption Perception Index и други.

Целия проект на Устройствен правилник на Министерство на правосъдието можете да видите тук:http://mjs.bg/Files/Proekt_YPMP_02.02..2015_635584965594084361.pdf

Вашият коментар