Министерството на правосъдието публикува за обсъждане проект на наредба за вещите лица

images Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнаграждението на вещите лица в изпълнение на съдебно решение на Върховния административен съд (ВАС). На 6 октомври 2014 г. петчленен състав на ВАС потвърди решението на тричленен състав на съда от 18 февруари т. г., с което изцяло бе отменена Наредбата № 3 от 30 ноември 2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица на процедурни основания.

 

В мотивите си ВАС посочва, че наредбата е издадена от министъра на правосъдието на 30 ноември 2012 г. в противоречие с материалноправни разпоредби и при съществени нарушения на административнопроизводствените правила – неспазване на 14-дневния срок за публично обсъждане, както и липсата на доклад.

Съгласно л. 195, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс подзаконовият нормативен акт се смята за отменен от деня на влизането в сила на съдебното решение. Алинея 2 на същата разпоредба предвижда, че правните последици, възникнали от подзаконов нормативен акт, който е отменен, се уреждат служебно от компетентния орган в срок не по-дълъг от три месеца от влизането в сила на съдебното решение.

Във връзка с това Министерството на правосъдието изготви нов проект на наредба, който публикува за обществено обсъждане. В проекта няма промени по същество в сравнение с отменената наредба, тъй като това предполага предхождащи промени в  Закона за съдебната власт, свързана със статута и дейността на вещите лица. Направени са малки структурни корекции, подобряващи единствено систематиката на текстовете на разпоредбите, както стилови и технически промени.

 

Вашият коментар