Кога е налице очевидна фактическа грешка по смисъла на АПК?

33031-Court_HammerСпоред решение на Върховния административен съд:

Очевидна фактическа грешка по смисъла на чл. 175, ал. 1 АПК, допусната в съдебното решение е налице при несъответствие между целеното и документирано изявление на съда.

 

 

Решение № 10655 от 13.08.2014 г. на ВАС по адм. д. № 14153/2013 г., III о., докладчик съдията Албена Радославова

Производството е по чл. 175 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по молба от Фондация „Ракитово“ – земеделски производител, със седалище и адрес на управление в гр. Ракитово, подадена чрез адв. Данаил Калинчев, за поправка на очевидна фактическа грешка на решение № 5165 от 14.04.2014 г., постановено по адм. дело № 14153/2013 г. на Върховния административен съд, трето отделение, изразяваща се в това, че на стр. 4 от мотивите на решението е записано „С оглед тази констатация при връщане на преписката на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ следва да бъдат дадени указания по тълкуването и правилното прилагане на материалния закон, а именно: при новото произнасяне административният орган следва да има предвид констатираното от ВАС наличие на материалноправно основание за изплащане на финансова помощ, доколкото съдът приема, че заявеният БЗС с идентификатор 62004-814-2-2 и площ от 6.40 ха, видно от приетата по делото агро-техническа експертиза, съставлява площ в добро земеделско състояние и не следва да се разглежда като допустима за подпомагане“, вместо да бъде записано „…. съставлява площ в добро земеделско състояние и не следва да се разглежда като недопустима за подпомагане“.

Насрещната страна, изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“, не ангажира становище по молбата в предоставения му едноседмичен срок.

С решение № 5165 от 14.04.2014 г. по адм. дело № 14153/2013 г. тричленен състав на Върховния административен съд, трето отделение, е оставил в сила решение № 5402 от 7.08.2013 г. по адм. дело № 9820/2012 г. на Административен съд – София град, с което е отменено Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011 г. с изх. № 02-130-2600/2218/30.06.2012 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция и преписката е върната за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона.

С решението си Върховният административен съд е приел, че процесното уведомително писмо е незаконосъобразно като постановено при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в нарушение на материалния закон. Позовал се е на заключението на вещото лице – агроном по назначената и изслушана пред първоинстанционния съд агро-техническа експертиза, според която представената сателитна снимка, на база която била приета недопустимост на площите за подпомагане, всъщност била неясна, не обхващала конкретното БЗС, а неидентифицирана част от физическия блок, в който БЗС попада, поради което била компрометирана и второ: след оглед на място вещото лице било установило, че целият БЗС, измерен от него с GPS, е засаден с лавандула, насажденията били на 6-годишна възраст и притежавали необходимата плътност от 75-80 %, което правело парцела поддържан в добро земеделско състояние и попадащ в допустимия за подпомагане слой за кампания 2011 г.

При тези данни настоящият състав на Върховния административен съд намира, че действително е налице очевидна фактическа грешка по смисъла на чл. 175, ал. 1 от АПК. Очевидна фактическа грешка е налице при несъответствие между целеното и документирано изявление на съда. Налице е несъответствие между волята на съда и изписаното в мотивите на решението, което безспорно е техническа грешка. Поради това следва да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка, като на стр. 4 от мотивите на решение № 5165 от 14.04.2014 г. по адм. дело № 14153/2013 г. на Върховния административен съд изречението „С оглед тази констатация при връщане на преписката на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ следва да бъдат дадени указания по тълкуването и правилното прилагане на материалния закон, а именно: при новото произнасяне административният орган следва да има предвид констатираното от ВАС наличие на материалноправно основание за изплащане на финансова помощ, доколкото съдът приема, че заявеният БЗС с идентификатор 62004-814-2-2 и площ от 6.40 ха, видно от приетата по делото агро-техническа експертиза, съставлява площ в добро земеделско състояние и не следва да се разглежда като допустима за подпомагане“ следва да се чете по следния начин: „С оглед тази констатация при връщане на преписката на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ следва да бъдат дадени указания по тълкуването и правилното прилагане на материалния закон, а именно: при новото произнасяне административният орган следва да има предвид констатираното от ВАС наличие на материалноправно основание за изплащане на финансова помощ, доколкото съдът приема, че заявеният БЗС с идентификатор 62004-814-2-2 и площ от 6.40 ха, видно от приетата по делото агро-техническа експертиза, съставлява площ в добро земеделско състояние и не следва да се разглежда като недопустима за подпомагане“. Или на стр. 4 от мотивите на решението на ред 42 отгоре надолу вместо „…допустима за подпомагане“ да се чете „…недопустима за подпомагане“.

Водим от горното и на основание чл. 175, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, трето отделение

РЕШИ:

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите на решение № 5165 от 14.04.2014 г. по адм. дело № 14153/2013 г. на Върховния административен съд, трето отделение, като на стр. 4, ред 42 отгоре надолу вместо „…допустима за подпомагане“ да се чете “ …. недопустима за подпомагане“.

Решението е окончателно.

Вашият коментар