ВАС потвърди решение на КЗК, с което се установява нелоялна конкуренция от „Консервинвест“ ООД и „Булконс Първомай“ АД

33031-Court_HammerС решение № 7655 от 06.05.2014 г. петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърждава решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) № 354/2013 г. по обединена преписка № КЗК-406/861 от 2012 г., в частта, с която се налагат имуществени санкции от общо 34 510 лв. на „Консервинвест” ООД за извършени нарушения по чл. 29 и по чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК.

 

ВАС приема направените от КЗК изводи относно извършеното от „Консервинвест” ООД нарушение на общата забрана за нелоялна конкуренция (чл. 29 от ЗЗК), изразяващо се в поставяне на обозначение върху продукта на дружеството „Едросмляна лютеница – Ръчетница“, че е произведен по браншови стандарт, по БДС 2022-74 и по ТД 06-06, както и че трайността на продукта е 24 месеца. Едновременното посочване върху етикета на продукта на три означения е в състояние да създаде объркване у потенциалните потребители какво точно следва да очакват като характеристики и качества от него, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика.

На следващо място според съда КЗК правилно е установила извършено нарушение по чл. 32, ал. 1 от ЗЗК (заблуждаваща реклама) от страна на „Консервинвест” ООД. Нарушението е във връзка с  рекламното послание, публикувано във вестник Телеграф „Консервинвест” ООД е първата фабрика, която пусна на пазара лютеница по стандарт”, тъй като същото не отговаря на обективната действителност и по този начин въвежда в заблуждение своите адресати. В хода на проучването КЗК установява, че дружеството е закупило БДС след своите конкуренти и само един ден преди публикуването на рекламата. Поради това е недобросъвестно в рекламата си „Консервинваст“ ООД да твърди, че е първата фабрика, която пуска лютеница по стандарт.

Съдът изменя решението на КЗК в частта му по т. 2 относно наложената имуществена санкция на „Булконс Първомай” АД за нарушени по чл. 32, ал. 1от ЗЗК (заблуждаваща реклама), като намалява размера на наложената санкция от 30 115 лв. на 12 046 лв. ВАС подкрепя заключението на  Комисията относно това, че рекламните послания на дружеството в интернет страницата му за характеристиките на неговите продукти в тяхната цялост представляват заблуждаваща реклама по смисъла на ЗЗК, с изключение на едно от тях, поради което е и намален размерът на наложената имуществена санкция. В тази връзка са съобразени и други обстоятелства – не особено продължителният период от време и достъпът до рекламата единствено и само на интернет страницата на производителя.

Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Пълният текст на съдебното решение може да прочетете в сайта на ВАС

Вашият коментар