Държавен вестник бр. 48 от 10.06.2014 г.

Държавен вестник, брой 48 от 10.06.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Президент на републиката

УКАЗ № 140 за назначаване на полковник Николай Кирилов Петров на длъжността началник на Военномедицинската академия и за удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“
УКАЗ № 142 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за Министерството на вътрешните работи, приет от Народното събрание на 28 май 2014 г. , и мотивите към указа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 от 02.06.2014 г. за създаване на Национален съветпо демографска политика към Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 от 04.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели
НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите – членки на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции за здравния статус на тези обекти
НАРЕДБА № 52 от 28.04.2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите – членки на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълни
НАРЕДБА № 1 от 11.03.2014 г. за изискванията за производството и/или търговията с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 21 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. „Безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“ по приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 21 от 24.09.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ помярка 1.1. „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“ по Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“ по

Министерство на инвестиционното проектиране

НАРЕДБА № V-12-1720 от 13.05.2014 г. за едромащабната топографска карта

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2012 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители за назначаване на длъжности в Службата на военния аташе към дипломатическите представителства на Република България
НАРЕДБА № Н-13 от 8.10.2012 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители за назначаване на длъжности в Службата на военния аташе към дипломатическите представителства на Република България

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2011 г. за аеронавигационното информационно обслужване
НАРЕДБА № 15 от 13.04.2011 г. за аеронавигационното информационно обслужване
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2012 г. за летищата и летищното осигуряване
НАРЕДБА № 14 от 15.10.2012 г. за летищата и летищното осигуряване

Държавна агенция „национална сигурност“
държавна комисия по хазарта

ИНСТРУКЦИЯ № I-1 от 24.04.2014 г. за взаимодействие между Държавна агенция „Национална сигурност“ и Държавната комисия по хазарта

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 240 от 22.05.2014 г. за приемане на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства
СПИСЪК на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства

 

Вашият коментар