Решение на Европейския съд относно предоставяне на електронни съобщителни услуги в държавите-членки

EuroДържавите членки могат да упражняват контрол дали дружествата, които макар и установени в друга държава членка предоставят на тяхна територия електронни съобщителни услуги, спазват разпоредбите за защита на потребителите.
За сметка на това те не могат да принуждават такива дружества да създават на тяхна територия клон или дъщерно дружество.

 
UPC е люксембургско дружество, което от Люксембург предоставя срещу възнаграждение пакети от услуги по разпръскване на радио- и аудиовизуални програми, достъпът до които е условен и които се приемат чрез спътник. Тези услуги се предоставят на абонати, установени в други държави членки, сред които Унгария.

В резултат на жалби, подадени от абонати на UPC, унгарските власти искат от UPC да им предостави информация, свързана с договорните му отношения с един от неговите клиенти. UPC обаче отказва да предостави тази информация с аргумента, че тъй като неговото седалище се намира в Люксембург, унгарските власти не са компетентни да започнат срещу него процедура по наблюдение. Тъй като не получават поисканата информация, унгарските власти налагат глоба на UPC. След като последното обжалва по съдебен ред глобата, Fovarosi Torvenyszek (Градски съд, Будапеща, Унгария) иска по същество да се установи дали правото на Съюза оправомощава унгарските власти да упражняват контрол върху дейността на UPC в Унгария.

В постановеното днес решение Съдът изтъква, че предоставяната от UPC услуга представлява „електронна съобщителна услуга“. В това отношение Съдът напомня, че Директивата за разрешение[1] позволява на държавите членки да изискват да се регистрира започването на предоставяне на такава услуга на тяхна територия. Освен това Директивата позволява на държавата членка, на чиято територия пребивават получателите на тази услуга, да постави нейното предоставяне в зависимост от изпълнението на определени условия, които са специфични за сектора на електронните съобщения.

По този начин националните власти могат да изискват от предприятията информацията, която е необходима, за да проверят дали се спазват условията относно защита на потребителите, когато е получена жалба или когато разследването е по тяхна инициатива. В този контекст държавите членки могат да започнат процедури по наблюдение във връзка с извършваната на тяхна територия дейност на доставчиците на електронна съобщителна услуга, установени в друга държава — членка на Съюза.

За сметка на това държавите членки не могат да изискват от тези доставчици да учредяват клон или дъщерно дружество на тяхна територия, тъй като подобно задължение би влязло в противоречие със свободното предоставяне на услуги.

 

Съд на Европейския съюз
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 64/14
Люксембург, 30 април 2014 г.
Решение по дело C-475/12
UPC DTH Sàrl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

 

Пълният текст на съдебното решение може да прочетете ТУК

Вашият коментар