Парламентът прие на първо четене създаването на Фискален съвет

430x287 Парламентът прие на първо четене създаването на Фискален съвет, предложен от правителството. За Законопроекта за Фискален съвет гласуваха 91 депутати, 11 бяха против, а 30 се въздържаха. Идеята е Фискалният съвет да бъде независим орган, който да наблюдава бюджетната политика и изготвя анализи и съвети, както и да създава предпоставки за повишаване на бюджетната прозрачност и публичност. Предвижда се Съветът да бъде петчленен, в т.ч. председател.

 

 

Членовете ще се избират от Народното събрание за срок от 6 години. Вносителят е записал и изискванията към тях – лица с високи нравствени качества, висше икономическо образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и не по-малко от 10 години професионален опит в областта на макроикономическия анализ и/или управлението на публичните финанси. За членове на Съвета ще могат да бъдат избирани и лица с чуждо гражданство. Независимият фискален орган ще наблюдава спазването на числовите фискални правила, заложени в Закона за публичните финанси и отнасящи се за сектор „Държавно управление“ и Консолидираната фискална програма.

Той ще изготвя становища относно пролетната и есенната макроикономическа прогноза на министъра на финансите, основаната на тях средносрочна бюджетна прогноза и законопроекта за държавния бюджет, включително по законопроекти за неговото изменение и допълнение и по законопроектите за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Със създаването на Фискален съвет се транспонират европейски директиви в българското законодателство и се изпълняват ангажименти на страната ни като член на ЕС.

Вашият коментар