Държавен вестник бр. 23 от 14.03.2014 г.

Държавен вестник, брой 22 от 14.03.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по околната среда и водите
РЕШЕНИЕ за промяна и попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
РЕШЕНИЕ за промени в ръководството на Комисията по външна политика
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 – март 2013 г.
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по икономическата политика и туризъм
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция „Митници“ Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по труда и социалната политика
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламен- тарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
РЕШЕНИЕ за промени в състава и ръководството на Комисията по инвестиционно проектиране
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси
РЕШЕНИЕ за промени в състава и ръководството на Комисията по регионална политика и местно самоуправление

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 от 06.03.2014 г. за преобразуване на държавни културни институти и създаване на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 на МС от 31.01.2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на културата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 от 06.03.2014 г. за допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 от 6.03.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 от 6.03.2014 г. за изменениe и допълнениe на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
НАРЕДБА за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 от 06.03.2014 г. за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите за хора с увреждания, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2004 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с уврежданияи критериите за представителност на организациите на хора с уврежданияи на организациите за хора с увреждания
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 от 06.03.2014 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 на МС от 27.06.2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 от 06.03.2014 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови трактори и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики
НАРЕДБА № 9 от 11.02.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови трактори и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики (Загл. изм.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2005 г. за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за окачествяване на кланични трупове по скалата EUROP
НАРЕДБА № 16 от 17.11.2005 г. за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за окачествяване на кланични трупове по скалата EUROP
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците
НАРЕДБА № 15 от 8.05.2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците

Национален осигурителен институт

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
НАРЕДБА № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

 

Вашият коментар