Държавен вестник бр. 20 от 07.03.2014 г.

Държавен вестник, брой 20 от 07.03.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 от 27.02.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, приета с Постановление № 362 на Министерския съвет от 2004 г.
НАРЕДБА за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 от 27.02.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 от 27.02.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 от 27.02.2014 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 от 27.02.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за предоставяне на еднократна финансова подкрепа на лица и семейства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 от 27.02.2014 г. за изменение и допълнение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 на МС от 3.05.2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерствот
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 27.02.2014 г. за изменение и допълнение на Постановление № 333 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 на МС от 29.12.2010 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България
РЕШЕНИЕ № 104 от 27.02.2014 г. за признаване на сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
РЕШЕНИЕ № 105 от 27.02.2014 г. за административно-териториалнa промянa в община Нова Загора, област Сливен – присъединяване на едно населено мястокъм друго населено място

Министерство на правосъдието

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Министерство на инвестиционното проектиране

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол
НАРЕДБА № 13 от 23.07.2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 2555 от 24.02.2014 г. по административно дело № 15920 от 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 287 на МС от 11.04.2012 г. за приемане на План за управление на Природен парк „Персина“

 

Вашият коментар