Ново ТР относно присъждането на разноски в наказателното производство

33031-Court_HammerПредседателят на Върховния касационен съд (ВКС) на Република България на основание чл. 125 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) е направил искане Общото събрание на наказателната колегия (ОСНК) във ВКС да постанови тълкувателно решение поради противоречива практика по приложението на чл. 189, ал. 3 от НПК, поставяйки следните въпроси:

1. Следва ли при произнасянето си по чл. 189, ал. 3 НПК съдилищата да диференцират направените разноски на досъдебната и на съдебната фаза на наказателното производство?

2. Следва ли разноските, направени от органите на досъдебното производство по наказателни дела от общ характер, да бъдат присъждани в полза на съответните органи от тази фаза на наказателния процес, които са ги направили, или се присъждат в полза на друг субект – съответен съд, Висшия съдебен съвет или държавата?

Тълкувателно решение № 4 от 11.02.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2013 г., ОСНК, докладчик съдията Иван Недев

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) на Република България на основание чл. 125 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) е направил искане Общото събрание на наказателната колегия (ОСНК) във ВКС да постанови тълкувателно решение поради противоречива практика по приложението на чл. 189, ал. 3 от НПК, поставяйки следните въпроси:

1. Следва ли при произнасянето си по чл. 189, ал. 3 НПК съдилищата да диференцират направените разноски на досъдебната и на съдебната фаза на наказателното производство?

2. Следва ли разноските, направени от органите на досъдебното производство по наказателни дела от общ характер, да бъдат присъждани в полза на съответните органи от тази фаза на наказателния процес, които са ги направили, или се присъждат в полза на друг субект – съответен съд, Висшия съдебен съвет или държавата?

ОСНК намира, че искането следва да се остави без разглеждане, защото нормите по Глава петнадесета, Раздел три от НПК – Разноски и възнаграждения, са ясни и не се нуждаят от тълкуване на съдържанието им; липсва и същинското противоречие в практиката по приложението им. Различията при присъждане на направените по делото разноски, посочени в искането, не са резултат от неяснота в законови разпоредби, създаваща предпоставки за противоречиво прилагане, а на липса на внимателен прочит на ясни законови норми.

Чл. 187 от НПК регламентира точно кой посреща разноските по наказателното производство, а чл. 188 от НПК – кой определя размера им.

По силата на чл. 189, ал. 1 от НПК съдът решава въпроса за разноските с присъдата или с определение.

Когато подсъдимият бъде признат за виновен, съдът го осъжда да заплати разноските по обвинението, за което е признат за виновен – чл. 189, ал. 3 и ал. 4 от НПК. Посочването на институцията, по чиято сметка следва да постъпят сумите, не е правен, а финансов и технически въпрос. Правилното му решаване предполага единствено прочит на също така ясни разпоредби вЗСВЗакона за устройство на държавния бюджет (ЗУДБ) до 1.I.2014 г. и след това Закон за публичните финанси (ЗПФ).

Безспорен е общият принцип, че при законно основание разноските се присъждат в полза на правния субект, който ги е направил. Приложението на този общ принцип се основава на устройството и организацията на бюджетите на органите, осъществяващи дейности в сферата на наказателното правораздаване.

Съгласно разпоредбите на чл. 4 и чл. 8 от ЗУДБ (отм.) държавният бюджет се състои от републикански бюджет, бюджет на Народното събрание и бюджет на съдебната власт, а от своя страна републиканският бюджет – от централен и бюджети на държавните органи. Тази структура е възпроизведена в чл. 42 от новия ЗПФ, в сила от 1.I.2014 г., като е запазен самостоятелният и независим характер на бюджета на съдебната власт и същият е отделен от бюджета на органите на изпълнителната власт. По този начин са решени и въпросите с първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджетни средства в структурите на съдебната власт. Органите в системата на изпълнителната власт според новата законова уредба също имат самостоятелни бюджети.

Всичко това формира извода, че бюджетите на съдебната и изпълнителната власт са самостоятелни и независими един от друг. Затова и разноските, направени в различните фази на процеса, следва да бъдат разграничени и присъдени на този, който ги е направил – когато разноските са направени в съдебната фаза на процеса, следва да се присъждат на първостепенния разпоредител с бюджета на съдебната власт и това е ВСС; когато са направени на досъдебното производство и не от орган на съдебната власт – в полза на държавата, доколкото МВР (виж чл. 261 от ЗМВР) и МФ са част от системата на изпълнителната власт, която се финансира от държавния бюджет.

По тези съображения Общото събрание на Наказателната колегия при Върховния касационен съд

 

 

РЕШИ:
 

Оставя без разглеждане искането на председателя на Върховния касационен съд за постановяване на тълкувателно решение по приложението на чл. 189, ал. 3 от НПК.

 

Вашият коментар