Държавен вестник бр. 107 от 13.12.2013 г.

Държавен вестник, брой 107 от 13.12.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 от 06.12.2013 г. за приемане на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците
НАРЕДБА за разделно събиране на биоотпадъците
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276 от 06.12.2013 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, приет с Постановление № 351 на Министерския съвет от 2006 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния съветза сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 от 06.12.2013 г. за създаване на Център за развитие на човешките ресурсии за приемане на Правилник за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 на МС от 3.02.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката и определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на образованието и науката
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 от 09.12.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за ядрено регулиране
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за ядрено регулиране
РЕШЕНИЕ № 768 от 06.12.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – диабази и гранодиорити, от находище „Лещака“, разположено в землището на с. Раковица, община Макреш, област Видин, на „Геотехмин“ – ООД, София

Министерство на околната среда и водите

ИЗМЕНЕНИЕ на чл. ХХІ от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора
КОНВЕНЦИЯ по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 23 от 18.12.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена акт

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 9 от 2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди
НАРЕДБА № 9 от 2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди

Национален осигурителен институт

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник
ИНСТРУКЦИЯ № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник

 

Вашият коментар