Държавен вестник бр. 73 от 20.08.2013 г.

Държавен вестник, брой 73 от 20.08.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за отмяна на свиканото за 30 август 2013 г. заседание на Народното събрание

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 от 15 август 2013 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет oт 2002 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 от 15 август 2013 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“, приет с Постановление № 302 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенция „Митници“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за митниците
ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция „Митници“ по чл. 12 от Закона за митниците
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 от 15 август 2013 г. за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по трансплантация, приет с Постановление № 34 на Министерския съвет от 2004 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по трансплантация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 от 15 август 2013 г. за отмяна на Постановление № 27 на Министерския съвет от 2008 г. в изпълнение на Обща позиция 2006/318/ОВППС на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2006 г. за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар, на Обща позиция 2007/248/ОВППС на Съвета на Европейския съюз от 23 април 2007 г. за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар и на Обща позиция 2007/750/ОВППС на Съвета на Европейския съюз от 19 ноември 2007 г. за изменение на Обща позиция 2006/318/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 на МС от 13.02.2008 г. в изпълнение на Обща позиция 2006/318/ОВППС на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2006 г. за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар, Обща позиция 2007/248/ОВППС на Съвета на Европейския съюз от 23 април 2007 г. за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар и на Обща позиция 2007/750/ОВППС на Съвета на Европейския съюз от 19 ноември 2007 г. за изменение на Обща позиция 2006/318/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 от 15 август 2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция „Технически операции“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавна агенция „Технически операции“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 от 16 август 2013 г. за изменение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, приета с Постановление № 300 на Министерския съвет от 2010 г.
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките

Министерство на икономиката и енергетиката Министерство на труда и социалната политика

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V
ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
НАРЕДБА № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и pепубликанските консултанти
НАРЕДБА № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и pепубликанските консултанти

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта шап по двукопитните животни и за условията и реда за прилагането им
НАРЕДБА № 17 от 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта шап по двукопитните животни и за условията и реда за прилагането им
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
ЗАКОН за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 на МС от 10.05.2013 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2013 – 2014 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. за утвърждаване на Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Вашият коментар