Държавен вестник бр.4 от 15.01.2013 г.

Държавен вестник, брой 4 от 15.01.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за допълнение на Закона за здравното осигуряване
ЗАКОН за здравното осигуряване

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, както и за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях
НАРЕДБА № Н-19 от 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, както и за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ
НАРЕДБА № Н-17 от 13.12.2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение – 37 и Приложение – 38 от Регламент (ЕИО) – 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-07-444 от 14.12.2012 г. и № ЗЦУ-1357 от 14.12.2012 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица и утвърждаване на образци на съответните формуляри

 

Вашият коментар